3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis

3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Door wijkgericht te werken staan we nog dichter bij onze inwoners. Ook bij die doelgroepen die minder makkelijk de weg vinden. We doen dat door buurtgezichten en buurtopbouwwerkers in te zetten. Die handelen proactief en zijn betrokken aanwezig op informele ontmoetingsplaatsen. Het aanbod van hulp- en dienstverlening brengen we op die manier dichter bij de inwoner, die gestimuleerd wordt om deel te nemen aan de samenleving.

Om die ontmoeting en verbinding te faciliteren, creëren we buurthuizen en buurtontmoetingsruimtes, waar we als lokaal bestuur het oor en oog van de buurt zijn. Een manier om volop in te zetten op sociale cohesie. Mogelijke drempels tot het vrijetijdsaanbod verlagen we o.a. door de Mortselse UiTPAS te lanceren.

Financieel overzicht 3.1.

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 3.1.
Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie
Ontvangsten 58.700 17.732 30
Uitgaven 110.700 13.912 13
Totaal Exploitatie -52.000 3.820 -7

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

3.1.1. We gaan wijkgericht werken

Terug naar navigatie - 3.1.1. We gaan wijkgericht werken

Het lokaal bestuur Mortsel wil de volgende jaren inzetten op het versterken van de sociale cohesie door wijkgerichter te gaan werken met buurtgezichten en buurtopbouwwerkers die pro-actief handelen en betrokken aanwezig zijn op informele ontmoetingsplaatsen. Zo brengen we het aanbod van hulp- en dienstverlening dichter bij de burger met een blijvende focus op doelgroepen die minder makkelijk zelf de weg vinden binnen dit landschap. We stimuleren de participatie aan de samenleving (buurt en wijk), spelen in op de behoefte aan sociaal contact en versterken het sociale netwerk door het opzetten van een brede buddywerking.

Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 0
Uitgaven 1.200 303 25
Totaal Exploitatie -1.200 -303 25

Acties

3.1.2. We creëren ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie versterken

Terug naar navigatie - 3.1.2. We creëren ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie versterken

We faciliteren en stimuleren ontmoetingen en verbindingen via creatie en/of opwaardering van bestaand patrimonium naar buurthuizen en buurtontmoetingsruimtes. Buurtbewoners kunnen elkaar treffen in buurthuizen waar ze informatie kunnen verkrijgen, geholpen kunnen worden bij dagdagelijkse beslommeringen, kunnen deelnemen aan kleinschalige activiteiten en terecht kunnen voor een babbel bij een kop koffie. Tijdens de openingsuren zal er iemand van de welzijnsregie van het lokaal bestuur aanwezig zijn. Deze medewerkers zijn oog en oor in de buurt en zullen informeren, detecteren en sensibiliseren.

We wenden het instrument van de stedelijke ontwikkelingskost aan om projectontwikkelaars binnen de diverse projecten die we in de stad uitrollen, te laten bijdragen aan de realisatie van meer ontmoetingsplaatsen. Dit zijn activiteitenruimtes in de buurt die ontsloten worden via de cel vrije tijd. Ze kunnen verhuurd worden aan verenigingen en particulieren volgens een eenduidig tarief.

MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie
Ontvangsten 36.200 16.853 47
Uitgaven 78.900 5.055 6
Totaal Exploitatie -42.700 11.798 -28

Acties

3.1.3. We betrekken bijzondere doelgroepen actief bij het buurtleven

Terug naar navigatie - 3.1.3. We betrekken bijzondere doelgroepen actief bij het buurtleven

Via het wijkgericht werken willen we ook bijzondere doelgroepen beter bereiken en hen verbinden met de buurt en de samenleving. We stimuleren de participatie aan de samenleving (buurt en wijk), spelen in op de behoefte aan sociaal contact en versterken het sociaal netwerk door het opzetten van een brede buddywerking. Daarnaast versterken we o.a. onze waaier van initiatieven rond het leren en oefenen van Nederlands voor anderstaligen en werken we aan een traject tweede inburgering.

Acties

3.1.4. We versterken de toegankelijkheid van ons vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - 3.1.4. We versterken de toegankelijkheid van ons vrijetijdsaanbod

Het lokaal bestuur blijft inzetten op het verlagen van mogelijke drempels tot het vrijetijdsaanbod. Dat doen we al enige jaren via het netwerk vrijetijdsparticipatie. Die samenwerking blijven we verderzetten. We lanceren de Mortselse UiTPAS en nemen aanvullende initiatieven om specifieke doelgroepen naar het eigen vrijetijdsaanbod of dat van derden toe te leiden.

Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie
Ontvangsten 22.500 879 4
Uitgaven 30.600 8.553 28
Totaal Exploitatie -8.100 -7.674 95

Acties

3.2. Het welzijnshuis is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Het welzijnshuis wordt het kloppend hart van alles wat met welzijn te maken heeft. Het huis zal de uitvalsbasis zijn voor al onze medewerkers die werken rond welzijn en welzijnsregie en gaat onderdak bieden aan verschillende lokale welzijnsactoren. Door diverse hulpverlening samen te brengen onder één dak, wordt samenwerking tussen actoren gestimuleerd en kunnen inwoners sneller en beter doorverwezen worden. Via het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal (GBO) wordt dit nog verder versterkt.

Financieel overzicht 3.2.

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 3.2.
Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie
Ontvangsten 221.000 182.622 83
Uitgaven 208.010 59.498 29
Totaal Exploitatie 12.990 123.124 948
Investering
Ontvangsten 0 0 0
Uitgaven 1.500.664 51.494 3
Totaal Investering -1.500.664 -51.494 3

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

3.2.1. We bouwen een nieuw welzijnshuis

Terug naar navigatie - 3.2.1. We bouwen een nieuw welzijnshuis

We splitsen de oorspronkelijke welzijnscampus op in een welzijnshuis en een zorgcampus. Het nieuwe welzijnshuis koppelen we aan de stadscampus op de site Stadsplein. Het uitgangspunt van het welzijnshuis blijft het nastreven om op een geïntegreerde, brede wijze iedereen, en in het bijzonder de meest kwetsbaren, snel en eenvoudig toegang te verschaffen tot de juiste hulp- en dienstverlening.  

In het welzijnshuis huisvesten we enerzijds eigen diensten én anderzijds voorzien we ruimte voor lokale actoren in functie van de regierol die Mortsel wenst op te nemen binnen lokaal sociaal beleid. Vaak werken deze lokale actoren regionaal en zoeken zij binnen de regio een landplek of permanente uitvalsbasis.

Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investering
Ontvangsten 0 0 0
Uitgaven 1.500.664 51.494 3
Totaal Investering -1.500.664 -51.494 3

Acties

3.2.2. We ontwikkelen het aanbod in ons welzijnshuis

Terug naar navigatie - 3.2.2. We ontwikkelen het aanbod in ons welzijnshuis

We willen het welzijnshuis uitbouwen tot een centrum voor welzijn met regionale uitstraling. Om dit te bereiken, integreren we het themaloket welzijn en zorg en bouwen we samenwerkingen uit met verschillende welzijnsactoren die we een plek geven in ons nieuw huis.

Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie
Ontvangsten 220.000 55.922 25
Uitgaven 207.010 59.368 29
Totaal Exploitatie 12.990 -3.446 -27

Acties

3.2.3. We ontwikkelen het geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Terug naar navigatie - 3.2.3. We ontwikkelen het geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen:
- het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
- het tegengaan van onderbescherming

Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten …) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.

We ontwikkelen het GBO op niveau van de ELZ ZORA en focussen in eerste instantie op de groep kwetsbare alleenstaande jongeren en ouders.

Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie
Ontvangsten 1.000 126.700 12.670
Uitgaven 1.000 131 13
Totaal Exploitatie 0 126.570 0

Acties

3.3. Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

We willen integraal toegankelijk zijn, met andere woorden: voor iedereen. Of het nu om oudere mensen gaat, mensen met een beperking of ouders met een kinderwagen, iedereen moet zich zelfstandig, veilig en comfortabel kunnen bewegen in zijn of haar leefomgeving. Maar ook onze dienst- en hulpverlening moet toegankelijk zijn voor iedereen. In een samenleving die in snel tempo digitaliseert, is mee zijn met deze digitale revolutie niet altijd even eenvoudig. Daarom willen we medewerkers en burgers hierin ondersteunen.

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

3.3.1. We werken aan een integrale toegankelijkheid

Terug naar navigatie - 3.3.1. We werken aan een integrale toegankelijkheid

Integrale toegankelijkheid wil zeggen ‘toegankelijkheid voor iedereen’. Zo kan iedereen zich zelfstandig, veilig en comfortabel in zijn of haar leefomgeving bewegen. Niet alleen personen met een beperking, maar ook oudere mensen, mensen met een tijdelijke beperking of ouders met een kinderwagen. We bekijken hoe we de methodiek universal design kunnen toepassen binnen onze organisatie en in de inrichting en indeling van ons patrimonium en de publieke ruimte. In het kader van toegankelijke wijkbeleving bekijken we waar we inclusiespeeltuigen kunnen installeren. 

Acties

3.3.2. We zorgen dat iedereen mee is met de digitale revolutie

Terug naar navigatie - 3.3.2. We zorgen dat iedereen mee is met de digitale revolutie

De samenleving digitaliseert in een snel tempo. Ook het lokaal bestuur heeft de afgelopen jaren ingezet op de digitalisering van een aantal processen. We hebben daarbij opgemerkt dat niet alle burgers en medewerkers mee zijn met de digitale revolutie. Vanuit het realiseren van een integrale toegankelijkheid willen we medewerkers en burgers hier dan ook in versterken en ondersteunen. Dat doen we door het aanbieden van een laagdrempelig vormingsaanbod in samenwerking met vrijwilligers. Daarnaast versterken we de digitale dienstverlening en ondersteuning van bib en stadsonthaal en gaan we vindplaatsgericht werken rond digibeten. 

Acties

3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Vanuit ons streven naar een efficiënte, effectieve, kwalitatieve en klantgerichte organisatie optimaliseren we ons zorgaanbod dat we afstemmen op de diverse zorgnoden van de Mortselaar. Door in te zetten op diverse zorgformules kunnen we zorg op maat verlenen. We realiseren 36 assistentiewoningen en een collectieve autonome dagopvang (CADO).

Via multidisciplinaire teams organiseren we de zorg wijk- en buurtgericht. Een digitalisering van de werking moet deze vernieuwende manier van werken ondersteunen. In het WZC Meerminnehof werken we rond de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie (IAO), een project van de Vlaamse overheid waarvoor we geselecteerd werden. Deze IAO-principes willen we in eerste instantie doortrekken in de hele cluster zorg. Op lange termijn komen ook andere cellen van het lokaal bestuur aan bod.

Financieel overzicht 3.4.

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 3.4.
Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investering
Uitgaven 635.000 0 0
Totaal Investering -635.000 0 0

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

3.4.1. We organiseren de zorg wijk- & buurtgericht

Terug naar navigatie - 3.4.1. We organiseren de zorg wijk- & buurtgericht

De aanwezige kennis binnen de cluster zorg is uitgebreid, mede door het brede aanbod. We willen de beschikbare kennis maximaal inzetten in het wijk- en buurtgericht zorgaanbod zodat onze medewerkers snel en accuraat kunnen reageren op klantenwensen. Het omvormen van de huidige diensten gezinszorg en poetsdienst naar multidisciplinaire teams per wijk is een belangrijk project om de aanwezigheid in de buurt te verhogen. Digitale werkinstrumenten moeten deze vernieuwde manier van werken ondersteunen.

Via het project “Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk” wil de Vlaamse overheid de woonzorgcentra inspireren en ondersteunen op het vlak van innovatieve arbeidsorganisatie (IAO). WZC Meerminnehof werd geselecteerd voor dit project en krijgt van de Vlaamse overheid externe begeleiding in de aanpak en implementatie hiervan. We zullen de IAO-principes op basis van deze ervaringen zoveel mogelijk proberen door te trekken in de hele cluster zorg. Op termijn komen ook andere cellen van het lokaal bestuur hiervoor in aanmerking.

Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)

Acties

3.4.2. We optimaliseren het zorgaanbod

Terug naar navigatie - 3.4.2. We optimaliseren het zorgaanbod

Vanuit ons streven naar een efficiënte, effectieve, kwalitatieve en klantgerichte organisatie optimaliseren we ons zorgaanbod dat is afgestemd op de diverse zorgnoden van de Mortselaar. We hebben een eigen aanbod en leiden mensen met specifieke zorgvragen toe naar het aanbod in de regio. We nemen dus zowel een actor- als een regierol op.

Acties

3.4.3. We blijven inzetten op diverse zorgformules zodat we op maat kunnen werken

Terug naar navigatie - 3.4.3. We blijven inzetten op diverse zorgformules zodat we op maat kunnen werken

Met de vernieuwing van de Groep van Assistentiewoningen (GAW) en de opstart van de Collectieve Autonome Dagopvang (CADO) Meerminne verrijken we het zorgcontinuüm zodat de zorg op maat versterkt kan worden.

Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investering
Uitgaven 385.000 0 0
Totaal Investering -385.000 0 0

Acties

3.4.4. We bouwen een nieuwe zorgcampus

Terug naar navigatie - 3.4.4. We bouwen een nieuwe zorgcampus

We splitsen de oorspronkelijke welzijnscampus op in een welzijnshuis en een zorgcampus. We kiezen ervoor om de diensten gericht naar zorg te bundelen op de huidige site Meerminne in de nabijheid van het WZC Meerminnehof. We voorzien plek voor de eigen diensten van de cluster Zorg zoals de groep assistentiewoningen, het CADO en buurtzorg en voor enkele verwante lokale partners, zoals het buurtrestaurant De Plataan en twaske. We onderzoeken een publiek-private samenwerking voor een optimale ontwikkeling van de gehele site.

Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investering
Uitgaven 250.000 0 0
Totaal Investering -250.000 0 0

Acties

3.5. Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

We bestrijden de leegstand en verbeteren zo de kwaliteit én betaalbaarheid van woningen op de koop- of huurmarkt. We maken ook alternatieve woonvormen mogelijk, zoals woningdelen. De huurprijzen houden we onder controle door een huurpremie in te voeren voor alleenstaanden en éénoudergezinnen die langer dan twee jaar op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij staan. Bovendien vergroten we het sociaal woningaanbod. We zorgen ervoor dat een aantal specifieke doelgroepen voldoende toegang krijgen tot aangepaste huisvesting. Het woonwagenterrein wordt volledig gerenoveerd, we ontwikkelen hedendaagse modulaire noodwoningen en we onderzoeken of we de crisisopvang in Mortsel lokaal kunnen organiseren. We zorgen voor een meldpunt rond discriminatie op de private huurmarkt.

Financieel overzicht 3.5.

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 3.5.
Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie
Uitgaven 127.900 121.101 95
Totaal Exploitatie -127.900 -121.101 95
Investering
Ontvangsten 0 0 0
Uitgaven 2.287.624 84.051 4
Totaal Investering -2.287.624 -84.051 4

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

3.5.1. We bestrijden de leegstand

Terug naar navigatie - 3.5.1. We bestrijden de leegstand

We bestrijden de leegstand en werken zo aan de kwaliteit en betaalbaarheid van het woningpatrimonium. Leegstand zorgt voor verwaarlozing en verkrotting. De concentratie van leegstand in een straat of wijk geeft een verloederde indruk en creëert een onveiligheidsgevoel. Door leegstand aan te pakken neemt ook het aanbod van woningen op de koop- of huurmarkt toe. Op die manier blijft wonen in Mortsel betaalbaar.

Acties

3.5.2. We maken alternatieve woonvormen mogelijk

Terug naar navigatie - 3.5.2. We maken alternatieve woonvormen mogelijk

Woningdelen en andere collectieve woonvormen kunnen het ruimtelijk en sociaal rendement helpen verhogen. Woningdelen draagt bij aan de verdichting door een kleiner ruimtebeslag, maar kan ook het aanbod van betaalbare woningen vergroten. Bovendien komt woningdelen tegemoet aan de nood aan kleinere woontypes die ontstaat met de toenemende vergrijzing. We ontwikkelen intergemeentelijk (via IGEAN) een aantal instrumenten die we kunnen gebruiken om ons beleid rond alternatief wonen vorm te geven.

Acties

3.5.3. We houden de huurprijzen onder controle

Terug naar navigatie - 3.5.3. We houden de huurprijzen onder controle

De wachtlijsten voor een sociale woning zijn lang. Daarom voeren we een huurpremie in voor alleenstaanden en éénoudergezinnen wanneer ze langer dan twee jaar op de wachtlijst van een Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM) staan.

Acties

3.5.4. We versterken het sociaal woningaanbod

Terug naar navigatie - 3.5.4. We versterken het sociaal woningaanbod

Samen met onze partners, vergroten we het sociaal woningaanbod in Mortsel. We proberen de toewijzing op basis van lokale binding te versterken.

Acties

3.5.5. We zetten in op voldoende en aangepaste huisvesting voor specifieke doelgroepen

Terug naar navigatie - 3.5.5. We zetten in op voldoende en aangepaste huisvesting voor specifieke doelgroepen

We zorgen ervoor dat een aantal specifieke doelgroepen voldoende toegang tot (aangepaste) huisvesting krijgen. Het woonwagenterrein wordt volledig gerenoveerd, we ontwikkelen hedendaagse modulaire noodwoningen en we onderzoeken of we de crisisopvang in Mortsel lokaal kunnen organiseren. Tenslotte zorgen we voor een meldpunt rond discriminatie op de private huurmarkt.

Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie
Uitgaven 127.900 121.101 95
Totaal Exploitatie -127.900 -121.101 95
Investering
Ontvangsten 0 0 0
Uitgaven 2.287.624 84.051 4
Totaal Investering -2.287.624 -84.051 4

Acties

3.6. Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

We willen de kans op schoolse achterstand verkleinen en de kans op gekwalificeerd uitstromen vergroten. Dat doen we via initiatieven om de kleuterparticipatie aan het onderwijs te verhogen. Het Huis van het Kind zal hier de rol van toeleider richting het kleuteronderwijs opnemen. Het lokaal bestuur organiseert bovendien een spijbelnetwerk en coördineert en ondersteunt huiswerkbegeleiding.

Financieel overzicht 3.6.

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 3.6.
Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie
Ontvangsten 11.000 10.101 92
Uitgaven 6.000 500 8
Totaal Exploitatie 5.000 9.601 192

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

3.6.1. We nemen initiatieven om de kleuterparticipatie aan het onderwijs te verhogen

Terug naar navigatie - 3.6.1. We nemen initiatieven om de kleuterparticipatie aan het onderwijs te verhogen

Deelname aan onderwijs op vroege leeftijd verkleint de kans op schoolse achterstand en vergroot de kans op gekwalificeerd uitstromen. We brengen de kleuterparticipatie in Mortsel in kaart en werken samen met diverse lokale actoren om de participatie te laten stijgen. Het Huis van het Kind wordt ingezet als toeleider.

Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie
Ontvangsten 11.000 10.101 92
Uitgaven 6.000 500 8
Totaal Exploitatie 5.000 9.601 192

Acties

3.6.2. We nemen maatregelen tegen spijbelen

Terug naar navigatie - 3.6.2. We nemen maatregelen tegen spijbelen

Het lokaal bestuur organiseert een spijbelnetwerk met vertegenwoordigers van de scholen, het CLB, de politie en het gerecht.

Gemeentegrensoverschrijdende zaken moeten opgenomen worden op niveau van de (verschillende) politiezone(s). De lokale overheid brengt alle partners aan tafel en zorgt voor duidelijke afspraken rond wie wanneer welke stap dient te zetten.

Acties

3.6.3. We coördineren en ondersteunen huiswerkbegeleiding

Terug naar navigatie - 3.6.3. We coördineren en ondersteunen huiswerkbegeleiding

Het aanbieden van huiswerkbegeleiding geeft de mogelijkheid de ouders daadwerkelijk te betrekken bij de schoolsysteem zodat deze hun rol ten aanzien van de school en het functioneren van hun kind binnen de school kunnen opnemen. Het Huis van het Kind zal op het vlak van huiswerkbegeleiding een coördinerende rol opnemen en bekijken waar er hiaten zijn. Er wordt bekeken hoe de bestaande samenwerking met vzw Wereld Delen verdergezet en eventueel uitgebreid kan worden. Vanuit de cel verenigingen en vrijwilligers wordt er gezocht naar geschikte vrijwilligers. Ze krijgen de juiste omkadering en vorming.

Acties