Financiële bespreking

De financiële bespreking van de opvolgrapportage

Terug naar navigatie - Inleiding financiële bespreking

De opvolgingsrapportering wordt voortaan door de wetgever opgelegd, en moet de schema’s J1 (doelstellingenrekening) en T2 (ontvangsten en uitgaven naar economische aard) bevatten. Deze schema’s vinden we ook terug in de meerjarenplanning en de jaarrekening.

De cijfers die hieronder worden besproken, kunnen licht afwijken van de cijfers die elders in de verschillende schema’s worden getoond.  Dit heeft louter te maken met het moment waarop de cijfers werden opgehaald uit de boekhouding en eventuele boekingen die nadien nog zouden zijn gebeurd.

De doelstellingenrekening

Terug naar navigatie - De doelstellingenrekening

Het schema J1 splitst de exploitatie, investeringen en financiering op in:

 • budgetten die zijn toegewezen aan prioritaire doelstellingen;
 • budgetten die zijn toegewezen aan niet prioritaire doelstellingen;
 • budgetten die niet zijn toegewezen aan doelstellingen.

De doelstellingen vallen uiteen in actieplannen, die op hun beurt een samenvatting zijn van een aantal acties. Alle acties waaraan budgetten zijn gekoppeld, dus apart worden gerapporteerd in het schema J1, worden besproken bij de inhoudelijke rapportering van de acties.

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Bespreking van de exploitatie

Terug naar navigatie - De exploitatie

Deze rubriek bevat de dagelijkse uitgaven en ontvangsten. Deze budgetten volgen we op aan de hand van een matrix die de gegevens opdeelt naar soort:

Uitgaven

 

Ontvangsten

 

60/61

goederen en diensten

70

verkopen en prestaties

62

lonen

73

fiscale ontvangsten

64

andere uitgaven

74

subsidies en recuperaties

649

toegestane subsidies

75

financiële ontvangsten

65

financiële uitgaven

 

 

 

Deze onderverdeling hanteren we ook bij de bespreking van de meerjarenplanning en in het kwartaalrapport. Het is een indeling die we ook terugvinden in het vennootschapsboekhouden.

Exploitatieuitgaven

Terug naar navigatie - Exploitatieuitgaven

I. Exploitatieuitgaven

KWR 2022-2

MJP 2022

%

 A 1. Goederen en diensten

6.200.608

12.008.803

51,6%

 A 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

18.161.738

36.032.600

50,4%

 A 3. Individuele hulpverlening door het OCMW

1.298.358

2.626.600

49,4%

 A 4. Toegestane werkingssubsidies

3.311.872

6.854.950

48,3%

 A 5. Andere operationele uitgaven

563.973

89.000

633,7%

 B 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden

739.055

1.558.404

47,4%

 B 2. Andere financiële uitgaven

1.390

4.700

29,6%

TOTAAL EXPLOITATIEUITGAVEN

30.276.994

58.175.057

51,2%

Per 30 juni hebben we 51,2% van de exploitatie-uitgaven geboekt.

 

I.A.1: Goederen en diensten

Geboekt                      51,6%

Opmerkingen

Halverwege het jaar hebben we al meer dan de helft van het voorziene budget voor goederen en diensten opgebruikt. Dat is meer dan de voorbije jaren. De oorzaak hiervan is quasi integraal toe wijzen aan de toegenomen uitgaven voor energie. De overige kosten evolueren gelijkaardig als de voorbije jaren.

De onderstaande grafiek laat duidelijk een afwijking zien van de realisatiegraad: het achterliggend vlak is de verwachte realisatie van de geraamde uitgaven (budget). De lijnen zijn de aankopen van goederen en diensten van de verschillende jaren. De paarse lijn zijn de uitgaven van 2022.

grafiek aankoop goederen en diensten: evolutie

In onderstaande grafiek zien we de evolutie van onze uitgaven voor energie, vergeleken met vorig jaar. Hieruit blijkt het volledige jaarbudget al is opgebruikt per 30/06.

grafiek evolutie energieprijzen

I.A.2: Lonen

Geboekt                      50,4%

Opmerkingen

De loonkosten vallen in het schema T2 als volgt uiteen:

I. Exploitatieuitgaven

KWR 2022-2

MJP 2022

%

 A 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

18.161.738

36.032.600

50,4%

  a. Politiek personeel

291.851

726.892

40,2%

  b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel

3.520.649

7.372.079

47,8%

  c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel

7.454.226

15.442.740

48,3%

  d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur

24.126

343.602

7,0%

  e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overh.

6.316.133

11.113.800

56,8%

  f. Andere personeelskosten

456.517

847.687

53,9%

  g. Pensioenen

98.236

185.800

52,9%

 

Een totale realisatiegraad van 50,4% per 30/6 is hoger dan de voorbije jaren. Gelet op de te verwachten indexsprongen in de tweede jaarhelft zal een korte opvolging van het personeelsbudget nodig zijn.

 • de realisatiegraad van ons “eigen personeel” (“B. Vast benoemd personeel” en “C. Niet vast benoemd personeel”) bedraagt 48,1%. We merken echter dat de beperkte marge die werd opgebouwd tijdens het eerste trimester van het jaar al deels wordt tenietgedaan door de hoger dan verwachte uitgaven tijdens het tweede trimester. Deze tendens zal zich wellicht nog verderzetten. Dit blijkt ook uit de onderstaande grafieken:

grafiek lonen vergelijking budget en uitbetaald

grafiek realisatiegraad loonkosten

 • de loonkost van het onderwijzend personeel (E.) moet Mortsel op haar budget nemen. Deze uitgaven worden 100% gecompenseerd door subsidies. De overschrijding van deze post, 56,8%, heeft een grote impact in absolute cijfers. Dit is echter geen probleem aangezien ook de ontvangsten met hetzelfde bedrag zullen verhogen.
 • de andere personeelskosten (F.) werden al voor 53,9% uitgegeven. Deze rubriek bevat oa de maaltijdcheques, vergoedingen voor woon-werk verkeer en diverse verzekeringen
 • de pensioen (D.) bevatten ook de responsabiliseringsbijdrage. Het voorziene budget voor deze stijgende uitgave werd geraamd door Belfius en deze cijfers werden voorzien in het meerjarenplan. In de praktijk zijn de afhoudingen van de RSZ echter hoger dan voorzagen. De effectieve betaling gebeurt in de tweede jaarhelft, maar wellicht overschrijdt de werkelijke bijdrage het voorziene budget.

I.A.3: Individuele hulpverlening door het OCMW

Geboekt                      49,4%

Opmerkingen

Deze rubriek realiseert zich zoals vooropgesteld. Een belangrijke indicatie van de evolutie van dit budget zijn de uitgekeerde leeflonen per maand. De onderstaande grafiek brengt het gewogen gemiddelde sinds 2014 in beeld: de uitschieters worden zo uitgevlakt om beter een tendens te kunnen onderscheiden:

grafiek evolutie leefloon per maand

De onderstaande grafiek toont ons de werkelijk uitgekeerde bedragen voor 2019 tot en met medio 2022. Tussen december 2021 en maart 2022 zien we een sterke groei van de uitgekeerde bedragen, waarna opnieuw daling volgt tot op het niveau van december 2021.

grafiek evolutie uitgekeerd leefloon

I.A.4: Toegestane subsidies

Geboekt          48,3%

Opmerkingen

In het schema T2 worden deze subsidies verder uitgesplitst op begunstigde:

I. Exploitatieuitgaven

KWR 2022-2

Mjp 2022

%

A 4. Toegestane werkingssubsidies

3.311.872

6 854 950

48,3%

  - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)

389.108

750.500

51,8%

  - aan de politiezone

2.043.235

4.086.470

50,0%

  - aan de hulpverleningszone

515.900

1.031.800

50,0%

  - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

56.051

89.400

62,7%

  - aan besturen van de eredienst

150.309

139.540

107,7%

  - aan andere begunstigden

158.119

757.240

20,9%

 

 • De toelagen van het AGB gebeuren onder de vorm van prijssubsidies, die per kwartaal worden uitgekeerd. We zien dat deze subsidies zich daarom realiseren zoals vooropgesteld.
 • De toelagen voor de politie- en hulpverleningszone worden uitbetaald op het moment dat de zone deze opvraagt. Beide vallen mooi binnen budget.
 • De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) betreft de overeenkomst met Werkmaat vzw – Fietspunt en Streekvereniging Zuidrand.
 • De toelagen voor de erediensten worden in het begin van het jaar aan de parochies betaald.
 • De ‘andere begunstigden’ realiseren onder het kwartaalniveau. De volgende tabel geeft een detail van deze uitgaven weer:

 

Omschrijving

KWR 2022-2

MJP 2022

%

verenigingen

-

144.200

0,0%

rationeel energiegebruik/water

39.535

120.000

32,9%

mondiaal beleid

6.000

87.000

6,9%

ochtend-middag-avondopvang

51.044

80.800

63,2%

mantelzorgtoelage

250

65.000

0,4%

inzamelen herbruikbare goederen

     - 

52.340

0,0%

verhuur feestmateriaal

5.645

47.500

11,9%

deelmobiliteit

     - 

25.000

0,0%

naschoolse kinderopvang

24.534

40.000

61,3%

ideëenfabriek

5.870

20.000

29,4%

starterssubsidie

11.750

17.800

66,0%

wonen

12.381

14.000

88,4%

personenalarmsysteem

     -  

14.000

0,0% 

straat en buurtfeesten

511

11.000

4,6%

CAW

     -  

9.800

0,0% 

onthaalouders

     -  

6.000

0,0% 

andere

598

800

74,8%

kadervorming

     -  

2.000

0,0% 

TOTAAL

158.119

757.240

20,9%

 

Een aantal subsidiereglementen, zoals voor de verenigingen, mondiaal beleid, mantelzorgtoelage en personenalarmsysteem worden pas later op het jaar toegepast.

I.A.5: Andere operationele uitgaven

Geboekt                      633,7%

Opmerkingen

De sterke overschrijding van dit budget is te verklaren doordat dit onderdeel de betaling omvat die diende te gebeuren in het kader van de procedure aangaande de parking op het Stadsplein en een uitgave in het kader van het vaccinatiecentrum.

I.B.1: Financiële uitgaven

Geboekt          47,4%

Opmerkingen

De intrestlasten van de leningen, tot en met vervaldag 30 juni 2022 werden betaald en aangerekend in het tweede kwartaal. Ook de boekingen m.b.t. de DBFM-projecten Scholen van Morgen werden in kwartaal twee opgenomen. Deze betalingen zijn niet gelijkmatig over het jaar verspreid (zie grafiek). We gaan ervan uit dat deze uitgavensoort op 100% gerealiseerd zal worden.

grafiek financiële uitgaven 65: evoluatie

Samenvatting van de uitgaven

Geboekt          51,2%

 • Net zoals de voorbije jaren, werd ook dit jaar in de eerste jaarhelft minder uitgegeven aan goederen en diensten dan voorzien in het budget.
 • De bezoldigingen realiseren zich boven de 50%. De druk zit vooral bij het onderwijzend personeel ten laste van een andere overheden, dat weliswaar 100% gesubsidieerd is. Maar ook de voorziene lonen van ons eigen vast benoemd en contractueel personeel zijn (meer dan) volledig aangewend.
 • De kosten eigen aan de hulpverlening van het OCMW blijven binnen budget
 • De toegestane werkingssubsidies en de financiële uitgaven zullen zich volgens budget realiseren.

 

grafiek realisatiegraad per belangrijkste uitgavensoort

Exploitatieontvangsten

Terug naar navigatie - Exploitatieontvangsten

De ontvangsten werden in 2022 gebudgetteerd op 58.697.178 euro. In het schema T2 worden de exploitatieontvangsten als volgt gerapporteerd:

II. Exploitatieontvangsten

KWR 2022-2

Mjp 2022

%

A 1. Ontvangsten uit de werking

4.382.500

10.157.150

43,15%

A 2. Fiscale ontvangsten en boetes

6.056.425

22.796.700

26,57%

A 3. Werkingssubsidies

15.276.163

26.574.498

57,48%

A 4. Recuperatie individuele hulpverlening

73.275

251.700

29,11%

A 5. Andere operationele ontvangsten

251.233

532.020

47,22%

B. Financiële ontvangsten

364.909

1.366.740

26,70%

TOTAAL EXPLOITATIEONTVANGSTEN

26.404.505

61.678.808

42,81%

 

We realiseren 42,81% van onze ontvangsten op 30 juni.

II.A.1: Ontvangsten uit de werking

Geboekt                      43,15%

Opmerkingen

Op deze rubriek worden de RIZIV ontvangsten geboekt, net als de ontvangsten uit prestaties: de facturatie van de verschillende diensten van het lokaal bestuur, huuropbrengsten, verkoop cadeaubons, inschrijvingsgelden,… 

II.A.2: Fiscale ontvangsten

Geboekt                      26,57%

Opmerkingen

Deze inkomsten bevatten voornamelijk de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting, die werden ingeboekt à rato van de ontvangen voorschotten. Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing werden de te verwachten voorschotten op basis van de promessebrieven ingeboekt gekoppeld aan de betreffende maand. 

De andere belastingen realiseren zoals geraamd en sluiten aan bij de vooropgestelde ramingen.

II.A.3: Werkingssubsidies

Geboekt                      57,48%

Opmerkingen

Op deze rubriek worden de personeelssubsidies geboekt (incl. de sociale maribel), bijdrage van de overheid in het onderwijzend personeel, het gemeentefonds, en andere (project-)subsidies. Recurrente subsidies werden ingeschreven (100% van het budget indien het definitieve bedrag niet gekend is), projectsubsidies worden pas opgenomen van zodra de promessebrief van de subsidiërende overheid ontvangen werd.

II.B: Financiële ontvangsten

Geboekt                      26,70%

Opmerkingen

Deze ontvangsten, die vooral bestaan uit de dividenden uit deelnemingen, worden traditioneel in het tweede deel van het jaar ontvangen. In 2021 bedroeg de realisatiegraad per 30 juni: 22,44%. We verwachten een 100% realisatie tegen het einde van het jaar.

Samenvatting van de ontvangsten

Geboekt          42,81%

 • De ontvangsten uit de werking blijven onder het vooropgestelde budget.
 • De fiscale ontvangsten realiseren zich naar gewoonte traag, we hebben geen indicatie dat we niet 100% van het budget zullen realiseren.
 • De werkingssubsidies realiseren zich hoger dan vooropgesteld: we ontvingen extra corona subsidies en ook de subsidie mbt onderwijzend personeel zijn hoger dan gebudgetteerd.
 • De financiële ontvangsten bedragen minder dan 50% van het jaarbudget maar zullen we zoals vooropgesteld ontvangen.

 

grafiek realisatiegraad per ontvangstensoort

Bespreking van de investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Het schema T2 splitst de investeringsbudgetten op per soort. Omdat achterliggend we deze budgetten ook per project bijhouden, is het waardevol om deze insteek te behouden bij de rapportage. We voorzagen de volgende budgetten in 2022 per investeringsproject:

Investeringsproject

Uitgaven

Ontvangsten

IP-01 STADHUIS

13.055.498

 

IP-03 STADSTERRAS

1.578.898

1.480.000

IP-04 NIEUWE STADSWERKEN

3.351.081

3.294.377

IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM

 

1.417.320

IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD

4.280.153

1.393.381

IP-07 PARKING KRIJGSBAAN

470.251

 

IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN

2.954.424

0

IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN

2.696.324

25.800

IP-10 RUP's

225.000

 

IP-11 ROERENDE GOEDEREN

953.253

 

IP-12 EXTERNE BESTUREN

919.283

984.000

IP-13 ICT

524.817

 

IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN

0

 

IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM

904.247

320.160

IP-16 VERBETEREN WEBSITE

25.000

 

IP-17 TALENTMANAGEMENT

8.500

 

IP-19 TRAGE WEGENNETWERK

28.300

 

IP-20 VERKEERSVEILIGHEID

32.731

 

IP-22 WELZIJNSHUIS

1.500.664

0

IP-23 ZORGCAMPUS

250.000

0

IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING

92.736

56.000

IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE

350.000

 

IP-26 BURGEMEESTERSCONVENANT

100.000

 

Eindtotaal

34.301.162

8.971.039

 

In het meerjarenplan wordt de inhoud van deze projecten verder toegelicht.

Investeringsuitgaven

Terug naar navigatie - Investeringsuitgaven

De uitgaven worden per project gerapporteerd. Het budget valt uiteen in de volgende fasen:

 • gefactureerd: de investering is uitgevoerd en gefactureerd;
 • in bestelling: de investering is gegund en de bestelling geplaatst;
 • gepland: het budget is ingepland, de aankoopprocedure is opgestart of zal weldra opstarten.

 

Investeringsproject

Budget

Gefactureerd

In bestelling

Gepland

IP-01 STADHUIS

13.055.498

760.603

3.710.412

8.584.483

IP-03 STADSTERRAS

1.578.898

0

1.570.598

8.300

IP-04 NIEUWE STADSWERKEN

3.351.081

21.538

24.637

3.304.906

IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD

4.280.153

194.904

797.244

3.288.005

IP-07 PARKING KRIJGSBAAN

470.251

0

0

470.251

IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN

2.954.424

84.656

221.922

2.647.846

IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN

2.696.324

130.124

306.227

2.259.972

IP-10 RUP's

225.000

0

138.419

86.581

IP-11 ROERENDE GOEDEREN

953.253

156.747

77.278

719.228

IP-12 EXTERNE BESTUREN

919.283

2.541

0

916.742

IP-13 ICT

524.817

105.220

131.614

287.983

IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN

0

0

0

0

IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM

904.247

307

279.937

624.004

IP-16 VERBETEREN WEBSITE

25.000

0

20.727

4.273

IP-17 TALENTMANAGEMENT

8.500

0

0

8.500

IP-19 TRAGE WEGENNETWERK

28.300

0

27.500

800

IP-20 VERKEERSVEILIGHEID

32.731

12.712

1.404

18.615

IP-22 WELZIJNSHUIS

1.500.664

51.494

378.362

1.070.807

IP-23 ZORGCAMPUS

 80 000

-  

-  

 80 000

IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING

92.736

36.183

43.456

13.097

IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE

350.000

0

0

350.000

IP-26 BURGEMEESTERSCONVENANT

100.000

18.076

14.950

66.974

Eindtotaal

34.301.162

1.575.104

7.744.689

24.981.369

 

IP-01: Stadhuis

De verbouwing van het Stadhuis is volop aan de gang. De laatste structurele knelpunten zijn in kaart gebracht. De nodige verstevigingswerken worden verder uitgewerkt en gebudgetteerd. Een aangepaste planning wordt opgesteld.

IP-04: Nieuwe Stadwerken

Ondanks de benaming bevat dit project ook de capaciteitsuitbreiding van het GTI. Deze werken staan in bestelling en werden al deels gefactureerd in functie van de voortgang van de werken.

IP-06: Verbeteren van het stadsbeeld

Bevat onder andere volgende straatwerken die (deels) werden gefactureerd:

 • Armand Segerslei,
 • Woonwagenterrein,
 • fietsostrade

IP-08: Huisvesting specifieke doelgroepen

De bouw van het nieuwe woonwagenterrein werd opgestart.

IP-09: Onderhoud gebouwen

Het meerjarenplan bevat aanzienlijke budgetten om de technieken van de gebouwen terug op punt te stellen. Verschillende onderhoudsprojecten werden opgestart.

IP-11: Roerende goederen

Onder deze enveloppe budgetteerden we meubilair, muziekinstrumenten, speeltuigen, installaties en rollend materieel.

IP-12: Externe besturen

De investeringstoelagen van de brandweerzone en politie zullen pas opgevraagd worden indien de investeringen ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Deze bedragen zijn overgenomen uit de meerjarenplannen van de politie- en hulpverleningszone.

IP-13: ICT

Naast de courante investeringen in IT werd er in de loop van 2022 veel geïnvesteerd in de ICT voor onze scholen en het woonzorgcentrum.

IP-15: Verbeteren vrijetijdspatrimonium

De foyer van de Mark Liebrecht Schouwburg werd heringericht. De plaatsing van het nieuwe buitenschrijnwerk is voorzien in het najaar.

IP-22: Welzijnshuis

Het project van de Welzijnscampus werd opgesplitst in IE-22 (Welzijnshuis) en IE-23 (Zorgcampus).

Investeringsontvangsten

Terug naar navigatie - Investeringsontvangsten

Deze budgetten rapporteren we aan de hand van de volgende statussen:

 • ontvangen: het budget werd gerealiseerd, de gelden zijn ontvangen, of de subsidiërende overheid heeft ons bevestigd dat we recht hebben op subsidies;
 • gepland: de verkoop staat ingepland of de subsidie is ons beloofd maar nog niet definitief toegekend;

 

Investeringsproject

Budget

Ontvangen

Gepland

IP-03 STADSTERRAS

1.480.000

0

1.480.000

IP-04 NIEUWE STADSWERKEN

3.294.377

70.305

3.224.072

IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM

1.417.320

251.505

1.165.815

IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD

1.393.381

0

1.393.381

IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN

0

0

0

IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN

25.800

0

25.800

IP-12 EXTERNE BESTUREN

984.000

904.280

79.720

IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM

320.160

0

320.160

IP-22 WELZIJNSHUIS

0

0

0

IP-23 ZORGCAMPUS

0

0

0

IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING

56.000

92.736

-36.736

Eindtotaal

8.971.039

1.318.827

7.652.212

 

IP-03: Stadsterras

Er werden nog geen ontvangsten gerealiseerd voor dit project.

IP-04: Nieuwe stadswerken

De subsidie voor de capaciteitsuitbreiding van het GTI is hierop gebudgetteerd. De subsidie werd ontvangen.

IP-05: Optimalisatie patrimonium

De ontvangsten mbt het project Perenpit werden gerealiseerd.

IP-06: Verbeteren van het stadsbeeld

Er werden nog geen ontvangsten gerealiseerd voor dit project.

IP-08: Huisvesting specifieke doelgroepen

Er werden nog geen ontvangsten gerealiseerd voor dit project.

IP-09: Onderhoud gebouwen

Voor sommige ingrepen heeft ons bestuur recht op subsidies. Er werden nog geen gesubsidieerde werken uitgevoerd.

IP-12: Externe besturen

De VIPA subsidies voor het woonzorgcentrum Meerminnehof werden ontvangen. De drie vierde van de subsidies voor Scholen van Morgen voor de Parkschool werd als ontvangst geregistreerd.

IP-24: Digitalisering interne en externe werking

Het betreft de subsidies in het kader van de Digisprong.

Bespreking van de financiering

Terug naar navigatie - De financiering

De derde rubriek, naast de exploitatie en de investeringen, is de rubriek financieringen. Ook op deze rubriek worden zowel uitgaven als ontvangsten geboekt. De uitsplitsing zoals voorzien in het schema T2 heeft geen relevantie voor ons bestuur: de uitgaven en ontvangsten beperken zich tot enkele rubrieken.

Financieringsontvangsten

Terug naar navigatie - Financieringsontvangsten

De gebudgetteerde ontvangsten bevatten enerzijds voor 5.600.000 euro op te nemen leningen waarvan nog niets werd opgenomen. Enkele grote projecten zitten inmiddels wel in de uitvoeringsfase maar er was tot dusver nog geen financiering nodig.

Deze budgetpost bevat anderzijds ook voor 125.300 euro terugvorderingen wegens toegestane leningen. Deze realiseren volgens vervaldag en raming.

Thesaurietoestand

Terug naar navigatie - Thesaurietoestand

De onderstaande grafiek geeft het verloop van onze liquide middelen weer per dag voor de eerste jaarhelft van 2022:

grafiek verloop liquide middelen per 1 januari 2022 tot 30 juni 2022

Cash verrichtingen worden zoveel als mogelijk gereduceerd door te werken met digitale betaalmogelijkheden of de mogelijkheid aan te bieden van facturatie. Beleggingen brengen in het huidig klimaat niets op maar we gebruiken ze toch omdat de grootbanken een negatieve rente aanrekenen op de zichtrekeningen indien die te grote bedragen bevatten. Een spreiding tussen beleggings- en zichtrekeningen voorkomt deze extra kost.

Het commercial paper werd in 2019 vervangen door een klassieke lening. Op dit moment is het niet nodig om een beroep te doen op commercial paper: er is voldoende werkkapitaal beschikbaar.