Samenvatting van de aanpassingen aan de doelstellingenboom

Bij elke update van het meerjarenplan wordt er nagegaan of er wijzigingen in de doelstellingboom noodzakelijk zijn in functie van de veranderende context en de financiële haalbaarheid. De wijzigingen worden hieronder samengevat.

Aangepaste actieplannen en acties

Terug naar navigatie - Aangepaste actieplannen en acties

aangepast actieplan 3.2.3. We ontwikkelen het geïntegreerd breed onthaal (GBO)

We koppelen de nieuwe subsidie van Vlaanderen voor de uitvoering van de Vlaamse Beleidsprioriteit “het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal” aan onze reeds bestaande actie ‘We ontwikkelen het GBO op niveau van de ELZ ZORA en focussen in eerste instantie op de groep kwetsbare alleenstaande jongeren en ouders”. De subsidie bedraagt jaarlijks 50.000 euro tot en met 2025.

aangepast actieplan 3.3.2. We zorgen dat iedereen mee is in de digitale revolutie

We versterken en breiden de digitale dienstverlening van de bib en het stadsonthaal uit door vanaf 2023 de implementatie van Mijn Burgerprofiel App aan deze actie te koppelen. Een budget van 7.000 euro (+ BTW) voor de onderhoudskost van deze app wordt ingeschreven in het meerjarenplan.

Nieuwe actieplannen en acties

Terug naar navigatie - Nieuwe actieplannen en acties

nieuw actieplan 3.5.6. We nemen maatregelen rond de energiecrisis

We voegen een nieuw actieplan toe waar we n.a.v de energiecrisis met de Vlaamse subsidies ter versterking van de energiecellen zowel curatieve taken (vb. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (vb. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijhorende kosten) kunnen opnemen.

nieuwe actie onder bestaand actieplan 3.3.2. We zorgen dat iedereen mee is met de digitale revolutie

We voegen twee acties toe waar we kunnen rapporteren over de uitrol van het lokaal e-inclusiebeleid. Via de gekoppelde Vlaamse beleidsprioriteit rapporteren we ook richting de Vlaamse overheid in het kader van het verkrijgen van subsidies. Met deze subsidies voorzien we individuele toegang tot het internet thuis voor alle kwetsbare burgers en werken we aan een overkoepelend e-inclusiebeleid binnen het lokaal bestuur.

nieuwe actie onder bestaand actieplan 5.2.4. We nemen de regierol sociale economie op

We voegen een actie toe waar we kunnen rapporteren over de implementatie van een intergemeentelijke digibank ZORA Werkt. Via de gekoppelde Vlaamse beleidsprioriteit rapporteren we ook richting de Vlaamse overheid in het kader van het verkrijgen van subsidies. Tevens voegen we alle acties toe die gekoppeld zijn aan de nieuwe Vlaamse subsidie ter ondersteuning van onze lokale regierol sociale economie en werk door ZORA Werkt.

nieuwe actie onder bestaand actieplan 5.3.1. We zetten in op mondiaal beleid

Naar aanleiding van de Oekraïnecrisis werd midden 2022 een actie onder dit actieplan toegevoegd “We nemen onze verantwoordelijkheid in de Oekraïnecrisis‘ waar de verschillende ontvangsten en uitgaven aan gekoppeld werden. We rapporteren verder over deze actie in 2023.

nieuwe actie onder bestaand actieplan 6.2.1. We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking

In het kader van het relanceproject Vlaamse Veerkracht zal de Vlaamse overheid de komende twee jaar diverse types van digitaliseringsprojecten bij lokale besturen subsidiëren. Onder de noemer ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ (GZG), kunnen lokale besturen projecten indienen met een focus op innovatieve dienstverlening, digitale democratie of de werkplek van de toekomst. 

Mortsel diende in februari 2022 een project in voor de realisatie van een tijds- en plaatsonafhankelijk klantencontactcentrum op basis van LB365. LB365 is een los samenwerkingsverband van lokale besturen dat is opgericht onder begeleiding van de vzw V-ICT-OR – de Vlaamse ICT Organisatie - en dat door constructief overleg tussen besturen en leveranciers generieke componenten tracht te ontwikkelen die kunnen worden hergebruikt binnen diverse oplossingen. Ons project kreeg in het voorjaar groen licht van de Vlaamse regering. Het gaat over een project van 738.632,69 euro waarvan 590.906,15 euro van de Vlaamse overheid komt.

nieuwe actie onder bestaand actieplan 6.3.1. We hanteren een waarderende benadering

Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt voor jobs in de zorgsector starten we het intern project ‘schitteren in de zorg’ op. Binnen dit project wensen we enerzijds de instroom te verhogen door onder meer een wervingscampagne op te zetten en een jobdag en anderzijds willen we inzetten op het groeipotentieel van nieuwe en huidige medewerkers. De provinciale subsidies ondersteunen de uitrol van het project.

Geschrapte actieplannen en acties

Terug naar navigatie - Geschrapte actieplannen en acties

geschrapte acties binnen actieplan 2.1.1. We verbouwen het stadhuis tot een multifunctionele ontmoetingsplaats en centrale plek voor onze lokale dienstverlening

De actie ‘brug over de fortvijver’ binnen dit actieplan wordt geschrapt. Het budget wordt gereduceerd tot het nodige budget voor een beperkte buitenaanleg.  

geschrapte acties binnen actieplan 3.4.4. We bouwen een nieuwe zorgcampus

Gezien de huidige budgettaire situatie is het aangewezen de actie met betrekking tot het onderzoek van een publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van Meerminne 4 en Meerminne 6 met het bijhorend budget van 250.000 euro uit het meerjarenplan 2020-2025 te schrappen.

geschrapte acties binnen actieplan 5.2.4. We nemen de regierol rond lokale sociale economie op

Door de nieuwe Vlaamse subsidie ter ondersteuning van onze lokale regierol sociale economie en werk door ZORA Werkt worden de drie oude acties stopgezet en vervangen door nieuwe.