1. Mortsel is een mooie, leefbare en duurzame stad

1.1. Het stadsbeeld is aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam en voldoet aan de hedendaagse normen

Terug naar navigatie - Samenvatting

Onze stad is bijzonder. Onze straten en pleinen, onze fietspaden en fietsenstallingen, onze bomen en parken, onze huizen en monumenten vormen de basis van alles. We gaan voluit voor een intelligente oplossing tussen gemengde volledige groene uitbreiding toevallig en stedelijke uitbreiding. Architecturale, ruimtelijke en onderliggende onderliggende elementen zijn tot één verhaal, dat de tand des tijds kan doorstaan.

Dit verhaal wordt samengevat in een beeldkwaliteitsplan dat vertaald wordt naar een duidelijk en objectief toetsingskader van het onderhoud van een straat. We investeren slim en verbeteren onze straten, fiets- en voetpaden. We actualiseren ons masterplan verlichting en werken aan een stelselmatige 'verledding' van de openbare verlichting. Voor een aantal gebieden werken we nieuwe uitvoeringsplannen uit die een kader geanalyseerd voor een duurzame en kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling ervan.

Financieel overzicht 1.1.

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 1.1.
Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Investering
Ontvangsten 291.519 23.680 0 1.393.381
Uitgaven 647.250 1.070.204 418.749 2.948.398
Totaal Investering -355.731 -1.046.524 -418.749 -1.555.017
Terug naar navigatie - Actieplannen

1.1.1. We versterken de beeldkwaliteit op een uniforme en kwalitatieve manier

Terug naar navigatie - 1.1.1. We versterken de beeldkwaliteit op een uniforme en kwalitatieve manier

We maken een nieuw beeldkwaliteitsplan op. Het gaat over de structuur van stadsdelen, wijken, en het kan gebruikt worden als instrument voor het beoordelen van nieuwe projecten. Het gaat over de betekenis en de identiteit van Mortsel. Wat willen we versterken? Wat is storend? Het plan moet voldoende ruimte laten voor verschillende invullingen, is voldoende flexibel om de tand des tijds te doorstaan en bevat minimaal een visie op pleinen, straten en parken. Een breed, lang termijn beeldkwaliteitsplan heeft maar waarde wanneer dit wordt vertaald naar een niveau waarop de organisatie er concreet mee aan de slag gaat. Het zorgt voor een duidelijk en objectief toetsingskader van het onderhoud van een straat.

1.1.2. We verbeteren onze infrastructuur

Terug naar navigatie - 1.1.2. We verbeteren onze infrastructuur

Elke (her)aanleg van straten heeft een grote impact op het beschikbare budget. We prioriteren deze projecten binnen verschillende grootordes. We verbeteren de voet- & fietspaden in Mortsel zodat de bewoner of bezoeker zich gemakkelijker per fiets of te voet verplaatst. We blijven investeringen in fietsenstallingen en streven naar toegankelijkheid voor iedereen.

We actualiseren ons masterplan rond verlichting. Hierin is opgenomen hoe we omgaan met verlichting. Op welke momenten moet er licht branden? Waar? Hoeveel? Een met welke soort verlichting? We houden hier rekening met het transversale thema duurzaamheid. Duurzaamheid en financiële besparing mag wel niet ten koste gaan van veiligheid(sgevoel).

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Investering
Ontvangsten 291.519 23.680 0 1.393.381
Uitgaven 647.250 1.070.204 391.065 2.809.978
Totaal Investering -355.731 -1.046.524 -391.065 -1.416.597

1.1.3. We realiseren prioritaire RUP’s

Terug naar navigatie - 1.1.3. We realiseren prioritaire RUP’s

Via een RUP of ruimtelijk uitvoeringsplan leggen we in een bepaald gebied de bodembestemming vast. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. We focussen ons deze legislatuur op de opmaak van een RUP Centrum, voor het gebied rond onder meer de Heilig-Kruiskerk en een RUP Heirbaan voor het gebied rond onder meer de bedrijvenzone Heirbaan-Ijzerenweglei.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Investering
Uitgaven 0 0 27.684 138.420
Totaal Investering 0 0 -27.684 -138.420

1.1.4. We realiseren handhaving RO

Terug naar navigatie - 1.1.4. We realiseren handhaving RO

We creëren een duidelijk handhavingsprioriteitenkader ruimtelijke ordening voor Mortsel. In een eerste fase handhaven we lokaal vanuit een aanklampende en bemiddelde rol van het lokaal bestuur. In een tweede fase werken we bovenlokaal vanuit een intergemeentelijke samenwerking waarbij PV's en herstelvorderingen worden opgemaakt en opgevolgd.

1.2. De doelstellingen uit het burgemeesterconvenant zijn bereikt

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Mortsel voert een ambitieus stedelijk klimaatbeleid. We kijken vooruit en weten waar we binnen tien jaar willen staan. We zijn ervan overtuigd dat we als lokale overheid kunnen wegen op het grotere geheel. Daarbij zijn we ons bewust van onze plicht om sterke, kwaliteitsvolle en integere voorbeelden te stellen, ze te ondersteunen en ze mee te helpen ontwikkelen.

Vanuit onze lokale regierol kunnen we de nodige cultuuromslag richting een duurzamere samenleving mee vormgeven. We communiceren en rapporteren over de uitvoering van de genomen engagementen. We voorzien meer groen en ruimte voor de berging van water. De biodiversiteit wordt in bepaalde gebieden verhoogd door het uitvoeren van beheersmaatregelen. We moderniseren ons afvalbeleid. Initiatieven van onderuit - van onze inwoners en handelaars - worden ondersteund en gefaciliteerd.

Financieel overzicht 1.2.

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 1.2.
Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 86.670 85.000
Uitgaven 76.573 79.840 175.452 205.000
Totaal Exploitatie -76.573 -79.840 -88.782 -120.000
Investering
Uitgaven 0 0 47.414 45.252
Totaal Investering 0 0 -47.414 -45.252

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

1.2.1. We engageren ons voor het burgemeestersconvenant 2030

Terug naar navigatie - 1.2.1. We engageren ons voor het burgemeestersconvenant 2030

Het Burgemeestersconvenant is een unieke bottom-upbeweging van een groot aantal lokale overheden uit heel Europa. Met concrete lokale actie- en investeringsplannen verminderen ze de uitstoot van broeikasgassen op hun grondgebied en nemen maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken (klimaatadaptatie). Mortsel ondertekende het burgemeestersconvenant 2020 en heeft de afgelopen jaren heel wat maatregelen genomen om minder broeikasgassen uit te stoten. Met de ondertekening van het nieuwe burgemeestersconvenant 2030 gaan we verder op de ingeslagen weg. We rapporteren en communiceren uitgebreid over onze inspanningen en zetten onze burgers aan om zelf maatregelen te nemen.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 86.670 85.000
Uitgaven 0 0 75.304 125.000
Totaal Exploitatie 0 0 11.367 -40.000
Investering
Uitgaven 0 0 47.414 45.252
Totaal Investering 0 0 -47.414 -45.252

Acties

1.2.2. We moderniseren onze afvalophaling

Terug naar navigatie - 1.2.2. We moderniseren onze afvalophaling

In samenwerking met onze partner IGEAN, herbekijken en moderniseren we de afvalophaling en onderzoeken we de implementatie van het Diftar-systeem. We informeren onze burgers proactief over de nieuwe werkwijze.

Acties

1.2.3. We faciliteren en responsabiliseren inwoners en handelaars

Terug naar navigatie - 1.2.3. We faciliteren en responsabiliseren inwoners en handelaars

We sensibiliseren rond Fair Trade, duurzaam verbouwen en maatschappelijk ondernemen. De subsidies rond duurzaam bouwen heroriënteren we op basis van de nieuwe doelstellingen van het burgemeestersconvenant 2030. We wijzen burgers en handelaars op wat ze zelf kunnen doen via sensibiliseringscampagnes rond duurzaam (ver)bouwen en het voorkomen van zwerfvuil en sluikstort. We zetten de inspanningen van de Buurtboeners in de schijnwerpers.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 69.311 75.177 99.077 80.000
Totaal Exploitatie -69.311 -75.177 -99.077 -80.000

Acties

1.2.4. We creëren meer ruimte voor groen en natuur

Terug naar navigatie - 1.2.4. We creëren meer ruimte voor groen en natuur

We zorgen voor meer ruimte voor groen en natuur via het uitvoeren van biodiversiteitsprojecten en het stimuleren van groen in nieuwe ontwikkelingsprojecten. Tegelijkertijd zoeken we subsidies voor het uitvoeren van parkbeheersplannen en slibopruimingen. We onderzoeken de mogelijkheden om bepaalde groene ruimtes te bestendigen en te beschermen.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 7.262 4.663 1.071 0
Totaal Exploitatie -7.262 -4.663 -1.071 0

Acties

1.2.5. We nemen maatregelen in het kader van klimaatadaptatie

Terug naar navigatie - 1.2.5. We nemen maatregelen in het kader van klimaatadaptatie

We maken Mortsel klaar voor extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering. Zo kiezen we bij de heraanleg van openbare wegen voor minder verharding en ontharding, voor de aanleg van wadi’s, voor het gebruik van waterdoorlatende verhardingen of gebruik van infiltratiekolken en infiltratiebuizen voor regenwater. Doelstelling is het regenwater zoveel en zo lang mogelijk ter plaatse te houden en dit natuurlijk te laten insijpelen. We maken een hemelwaterplan op.

Acties

1.3. Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Ondanks het feit dat de beperkte oppervlakte van de stad doorkruist wordt door talrijke verbindingswegen, slaagt Mortsel erin om alle troeven van een suburbaan gebied uit te spelen. Mortsel is een groene stad met een bruisende kern, fijne woonwijken én goede verbindingen. Elke dag verplaatsen tienduizenden mensen zich door onze stad. Te voet, met de auto, met de fiets, met het openbaar vervoer, met de step, … Een verkeersveilig Mortsel bereiken we alleen wanneer iedereen zijn rol opneemt: overheid en weggebruikers.

We zetten in op veilige ruimtelijke verbindingen voor alle weggebruikers. We verbeteren de verkeerscirculatie om de leefkwaliteit in onze verschillende wijken te verhogen en onderzoeken hoe we het zwaar vrachtverkeer door ons centrum een halt kunnen toeroepen. We voorzien duidelijke regels en een overzichtelijke en leesbare verkeerssituatie op het terrein. En we spreken de weggebruikers aan op hun gedrag. Een verkeersveilig Mortsel vereist dat iedereen samenwerkt.

Financieel overzicht 1.3.

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 1.3.
Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 0 9.380 3.451 15.000
Totaal Exploitatie 0 -9.380 -3.451 -15.000
Investering
Ontvangsten 13.149 10.019 115.954 115.955
Uitgaven 85.401 76.917 14.033 61.031
Totaal Investering -72.252 -66.898 101.921 54.924

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

1.3.1. We voorzien veilige ruimtelijke verbindingen

Terug naar navigatie - 1.3.1. We voorzien veilige ruimtelijke verbindingen

We optimaliseren ons functionele tragewegennetwerk. We creëren enkel nieuwe verbindingen voor voetgangers en fietsers wanneer ze een echte meerwaarde betekenen op het vlak van ontsluiting en andere functionele kenmerken. We maken duidelijke onderhoudsafspraken rond deze functionele trage wegen.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Investering
Ontvangsten 0 10.019 0 0
Uitgaven 16.698 37.751 0 28.300
Totaal Investering -16.698 -27.732 0 -28.300

Acties

1.3.2. We verbeteren de verkeerscirculatie

Terug naar navigatie - 1.3.2. We verbeteren de verkeerscirculatie

We nemen de in de vorige legislatuur uitgewerkte wijkcirculatiestudie opnieuw ter hand. We selecteren uit deze lijst met voorgestelde oplossingen een aantal prioritaire maatregelen die financieel haalbaar zijn en een maximale impact hebben op doorstroming. In samenwerking met de Vlaamse overheid bekijken we een nul-plusalternatief voor de Nieuwe Verbindingsweg (Nv). In dit alternatief wordt geen nieuwe verbinding voorzien, maar wordt onderzocht of de dorpskernen van Borsbeek en Mortsel op voldoende wijze ontlast kunnen worden via beheersmaatregelen (vrachtwagens weren via ANPR, infrastructurele ingrepen, circulatiemaatregelen, …).

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 0 9.380 3.451 15.000
Totaal Exploitatie 0 -9.380 -3.451 -15.000

Acties

1.3.3. We verhogen de leesbaarheid van de verkeersinfrastructuur

Terug naar navigatie - 1.3.3. We verhogen de leesbaarheid van de verkeersinfrastructuur

Binnen het bredere beeldkwaliteitsplan leggen we per straattype inrichtingsstandaarden vast die het snelheidsregime door middel van infrastructuur afdwingen. Dat gaat o.a. over de maximale breedte van de straat en de mogelijkheden inzake snelheidsremmende maatregelen. Bestaande inrichtingen kunnen hieraan afgetoetst worden. Dit zal op termijn zorgen voor een eenduidiger en leesbaarder straatbeeld in Mortsel. We prioriteren een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen uit de circulatiestudie en voeren deze uit. De huidige school- en fietsstraten in Mortsel worden geëvalueerd op effectiviteit. Op basis van die analyse worden er al dan niet meer gerealiseerd.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Investering
Ontvangsten 13.149 0 115.954 115.955
Uitgaven 68.703 39.166 14.033 32.731
Totaal Investering -55.554 -39.166 101.921 83.224

Acties

1.3.4. We sensibiliseren en handhaven rond verkeersveilig gedrag

Terug naar navigatie - 1.3.4. We sensibiliseren en handhaven rond verkeersveilig gedrag

We stimuleren verkeersveilig gedrag via sensibiliseringscampagnes en communicatie rond veilige routes. Tegelijkertijd zetten we in op handhaving.

Acties

1.4. We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

De verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit, de geluidsdruk, het aantal wagens op onze wegen en het aantal geparkeerde wagens op openbaar domein zijn factoren die de leefbaarheid van onze stad voor een belangrijk deel bepalen. Het privé-autogebruik moet dalen, ten voordele van stappen, fietsen en het openbaar vervoer. Mortsel wil de transitie naar een duurzame mobiliteit stimuleren. We aligneren ons op de ambitie die breder in onze regio geformuleerd werd: we gaan resoluut voor een modal split van 50/50 (maximum 50% van de verplaatsingen per wagen, 50% te voet, per fiets of met openbaar vervoer) tegen 2030.

Daarvoor rollen we een nieuw parkeerbeleid met aangepaste tarieven uit. We introduceren deelmobiliteitssystemen en werken samen met onze partners binnen de vervoersregio Antwerpen aan een beter openbaar vervoer. We nemen ook initiatieven om het privéautobezit duurzamer en milieuvriendelijker te maken. Zo voorzien we meer laadpalen voor elektrische auto’s.

Financieel overzicht 1.4

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 1.4
Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 391 17.074 707 2.000
Totaal Exploitatie -391 -17.074 -707 -2.000

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

1.4.1. We dragen bij aan de verduurzaming van het privévervoer

Terug naar navigatie - 1.4.1. We dragen bij aan de verduurzaming van het privévervoer

We creëren de randvoorwaarden voor het verder verduurzamen van het privévervoer in Mortsel. Tegelijkertijd geven we als lokaal bestuur het goede voorbeeld en kiezen we voor milieuvriendelijke alternatieven in ons eigen vervoerspark. Het wagenpark zal in de toekomst stelselmatig geleased worden.

Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 0 16.449 0 0
Totaal Exploitatie 0 -16.449 0 0

Acties

1.4.2. We herbekijken onze parkeertarieven

Terug naar navigatie - 1.4.2. We herbekijken onze parkeertarieven

We herbekijken onze parkeertarieven en maken ze marktconformer.

Acties

1.4.3. We bouwen deelmobiliteitssystemen uit met partners

Terug naar navigatie - 1.4.3. We bouwen deelmobiliteitssystemen uit met partners

We ontwikkelen een visie op deelmobiliteitssystemen en maken hierover afspraken met partners. We volgen de ontwikkeling rond MaaS op en bouwen het Mobipunt verder uit.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 391 625 707 2.000
Totaal Exploitatie -391 -625 -707 -2.000

Acties

1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Mortsel wil een divers, kwalitatief en betaalbaar woonaanbod hebben dat aansluit bij de woonnoden van onze inwoners. We bewaken de woonkwaliteit via verschillende paden: door controles, door afspraken met sociale verhuurbedrijven en door huurders en verhuurders correct te informeren en te wijzen op hun rechten en verplichtingen. We zorgen ervoor dat we voldoende gegevens in handen hebben om dit waar te maken. We staan open voor nieuwe, duurzame woonprojecten, o.a. het geplande project in de Sint-Benedictusstraat.

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

1.5.1. We versterken de gegevensverzameling rond het woningpatrimonium

Terug naar navigatie - 1.5.1. We versterken de gegevensverzameling rond het woningpatrimonium

We verbeteren onze interne informatiehuishouding in functie van de kwaliteitscontrole van het woningpatrimonium.

Acties

1.5.2. We bewaken de kwaliteit van het woningpatrimonium

Terug naar navigatie - 1.5.2. We bewaken de kwaliteit van het woningpatrimonium

We voeren onze decretaal toegekende opdrachten op het vlak van de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium correct uit en doen dit in nauwe samenwerking met IGEAN.

Acties