Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarrekening 2022
  1. Blz. 2 De beleidsevaluatie
   1. Blz. 3 1. Mortsel is een mooie, leefbare en duurzame stad
    1. Blz. 4 1.1. Het stadsbeeld is aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam en voldoet aan de hedendaagse normen
     1. Blz. 5 Samenvatting
     2. Blz. 6 Financieel overzicht 1.1.
     3. Blz. 7 Actieplannen
      1. Blz. 8 1.1.1. We versterken de beeldkwaliteit op een uniforme en kwalitatieve manier
       1. Blz. 9 1.1.1.1 Uitwerken van een strategisch beeldkwaliteitsplan
       2. Blz. 10 1.1.1.2 Implementeren van het beeldkwaliteitsplan
      2. Blz. 11 1.1.2. We verbeteren onze infrastructuur
       1. Blz. 12 1.1.2.1 Heraanleg voet- en fietspaden
       2. Blz. 13 1.1.2.2 Heraanleg straten
       3. Blz. 14 1.1.2.3 Straatmeubilair
       4. Blz. 15 1.1.2.4 Nieuwe fietsenstallingen plaatsen
       5. Blz. 16 1.1.2.5 Actualiseren van het masterplan verlichting
       6. Blz. 17 1.1.2.6 Overdracht aan en ledverlichting door Fluvius
      3. Blz. 18 1.1.3. We realiseren prioritaire RUP’s
       1. Blz. 19 1.1.3.1 Opmaak RUP Centrum
       2. Blz. 20 1.1.3.2 Opmaak RUP Venneborg
       3. Blz. 21 1.1.3.3 Opmaak RUP Heirbaan
      4. Blz. 22 1.1.4. We realiseren handhaving RO
       1. Blz. 23 1.1.4.1 Aanstellen stedelijke inspecteur - samenwerking IGEAN
       2. Blz. 24 1.1.4.2 Opmaken prioriteitenkader handhaving en afsprakennota
    2. Blz. 25 1.2. De doelstellingen uit het burgemeesterconvenant zijn bereikt
     1. Blz. 26 Samenvatting
     2. Blz. 27 Financieel overzicht 1.2.
     3. Blz. 28 Actieplannen
      1. Blz. 29 1.2.1. We engageren ons voor het burgemeestersconvenant 2030
       1. Blz. 30 1.2.1.1 Ondertekenen burgemeestersconvenant 2030
       2. Blz. 31 1.2.1.2 Rapportage en communicatie rond het behalen van klimaatdoelstellingen
       3. Blz. 32 1.2.1.3 Uitvoeren van projecten in kader van het lokaal energie- en klimaatpact
      2. Blz. 33 1.2.2. We moderniseren onze afvalophaling
       1. Blz. 34 1.2.2.1 Diftar uitrollen
       2. Blz. 35 1.2.2.2 Communicatiecampagne Diftar
       3. Blz. 36 1.2.2.3 Flankerende sociale maatregelen Diftar uitwerken
      3. Blz. 37 1.2.3. We faciliteren en responsabiliseren inwoners en handelaars
       1. Blz. 38 1.2.3.1 Fairtradetour uitwerken
       2. Blz. 39 1.2.3.2 Fair Trade in de kijker zetten tijdens de week van de duurzame gemeente
       3. Blz. 40 1.2.3.3 Reglementering etalageverlichting uitwerken en toevoegen aan het UGP
       4. Blz. 41 1.2.3.4 Sensibiliseren en promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemerschap
       5. Blz. 42 1.2.3.5 Sensibiliseren rond duurzaam (ver)bouwen via communicatiekanalen
       6. Blz. 43 1.2.3.6 Heroriëntatie van subsidies energieprestatie
       7. Blz. 44 1.2.3.7 Meer communicatie rond buurtboeners
       8. Blz. 45 1.2.3.8 Campagne rond zwerfvuil en sluikstort gericht op handelaars
      4. Blz. 46 1.2.4. We creëren meer ruimte voor groen en natuur
       1. Blz. 47 1.2.4.1 Stimuleren om in nieuwe projecten groen toe te voegen
       2. Blz. 48 1.2.4.2 Biodiversiteitsprojecten uitvoeren
       3. Blz. 49 1.2.4.3 Subsidies in het kader van parkbeheersplannen en slibopruimingen zoeken
       4. Blz. 50 1.2.4.4 Onderzoeken afsprakennota rond vrijwaren groene gebieden
      5. Blz. 51 1.2.5. We nemen maatregelen in het kader van klimaatadaptatie
       1. Blz. 52 1.2.5.1 Hemelwaterplan laten uitwerken door Riolink
       2. Blz. 53 1.2.5.2 Hemelwaterplan vertalen op wijkniveau
    3. Blz. 54 1.3. Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger
     1. Blz. 55 Samenvatting
     2. Blz. 56 Financieel overzicht 1.3.
     3. Blz. 57 Actieplannen
      1. Blz. 58 1.3.1. We voorzien veilige ruimtelijke verbindingen
       1. Blz. 59 1.3.1.1 Verbeteren van het huidige tragewegennetwerk
       2. Blz. 60 1.3.1.2 Duidelijke onderhoudsafspraken rond functionele trage wegen
      2. Blz. 61 1.3.2. We verbeteren de verkeerscirculatie
       1. Blz. 62 1.3.2.1 Circulaire maatregelen uitvoeren
       2. Blz. 63 1.3.2.2 Uitrol ANPR netwerk
      3. Blz. 64 1.3.3. We verhogen de leesbaarheid van de verkeersinfrastructuur
       1. Blz. 65 1.3.3.1 Inrichtingsstandaarden vastleggen en toevoegen aan kwaliteitsboek
       2. Blz. 66 1.3.3.2 Verkeersveilligheidsmaatregelen uit circulatiestudie prioriteren en uitvoeren
       3. Blz. 67 1.3.3.3 Verkeersbordendatabank actualiseren
       4. Blz. 68 1.3.3.4 Verkeersbordenpark updaten
       5. Blz. 69 1.3.3.5 Eenduidige voorrangsregels voor fietsers uitwerken
       6. Blz. 70 1.3.3.6 Eenduidige rijrichting voor fietsers per traject
      4. Blz. 71 1.3.4. We sensibiliseren en handhaven rond verkeersveilig gedrag
       1. Blz. 72 1.3.4.1 Protocol met parket en politie over verkeershandhaving afsluiten
       2. Blz. 73 1.3.4.2 Sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid
       3. Blz. 74 1.3.4.3 Metroplan veilige verbindingen uitwerken
    4. Blz. 75 1.4. We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030
     1. Blz. 76 Samenvatting
     2. Blz. 77 Financieel overzicht 1.4
     3. Blz. 78 Actieplannen
      1. Blz. 79 1.4.1. We dragen bij aan de verduurzaming van het privévervoer
       1. Blz. 80 1.4.1.1 Laadpalen voor e-rijden voorzien
       2. Blz. 81 1.4.1.2 Ontwikkeling bedrijfsvervoersplan
       3. Blz. 82 1.4.1.3 Afgedankte voertuigen laten slopen
       4. Blz. 83 1.4.1.4 Leasen van het wagenpark
      2. Blz. 84 1.4.2. We herbekijken onze parkeertarieven
       1. Blz. 85 1.4.2.1 Indexeren huidige tarieven
       2. Blz. 86 1.4.2.2 Verhogen parkeerretributietarief naar 25 euro
       3. Blz. 87 1.4.2.3 Progressief tarief toepassen in de oranje zone
       4. Blz. 88 1.4.2.4 Vastleggen van een marktconform tarief voor stadsterras
       5. Blz. 89 1.4.2.5 Tarief bewonerskaarten verhogen
      3. Blz. 90 1.4.3. We bouwen deelmobiliteitssystemen uit met partners
       1. Blz. 91 1.4.3.1 Deelmobiliteitssystemen introduceren
       2. Blz. 92 1.4.3.2 Mobipunten ontwikkelen
       3. Blz. 93 1.4.3.3 MaaS ontwikkelingen opvolgen
    5. Blz. 94 1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief
     1. Blz. 95 Samenvatting
     2. Blz. 96 Financieel overzicht 1.5.
     3. Blz. 97 Actieplannen
      1. Blz. 98 1.5.1. We versterken de gegevensverzameling rond het woningpatrimonium
       1. Blz. 99 1.5.1.1 Interne check opdeling panden in kader van conformiteitsattest (CA)
       2. Blz. 100 1.5.1.2 Registratie eigenaar/huurder bij inschrijving bevolkingsregister
       3. Blz. 101 1.5.1.3 GIS als instrument om een proactief woningkwaliteitsbeleid uit te bouwen
       4. Blz. 102 1.5.1.4 Ontwikkelen van een opvolgprogramma conformiteitsonderzoeken
      2. Blz. 103 1.5.2. We bewaken de kwaliteit van het woningpatrimonium
       1. Blz. 104 1.5.2.1 Voldoende woningcontroleurs aanwijzen
       2. Blz. 105 1.5.2.2 Opsporingsstrategie verwaarloosde gebouwen uitwerken
       3. Blz. 106 1.5.2.3 Afsprakenkader met de minister en het SVK afsluiten
       4. Blz. 107 1.5.2.4 Verhuurders aanschrijven rond verplicht CA
      3. Blz. 108 1.5.3. We werken (mee) aan nieuwe, duurzame woonprojecten
       1. Blz. 109 1.5.3.1 Creatie van een duurzaam woongebied in de Sint-Benedictusstraat
   2. Blz. 110 2. Mortsel is een bruisende stad
    1. Blz. 111 2.1. Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur
     1. Blz. 112 Samenvatting
     2. Blz. 113 Financieel overzicht 2.1.
     3. Blz. 114 Actieplannen
      1. Blz. 115 2.1.1. We verbouwen het stadhuis tot een multifunctionele ontmoetingsplaats en centrale plek voor onze lokale dienstverlening
       1. Blz. 116 2.1.1.1 We bouwen een belevingsbib uit op de stadscampus
       2. Blz. 117 2.1.1.2 We creëren een nieuwe polyvalente zaal
       3. Blz. 118 2.1.1.3 Verbouwing stadhuis
       4. Blz. 119 2.1.1.4 Brug over de fortvijver
       5. Blz. 120 2.1.1.5 Inrichting Stadscampus volgens het nieuwe werken
       6. Blz. 121 2.1.1.6 Toegankelijk, transparant stadsonthaal
      2. Blz. 122 2.1.2. We revitaliseren FORT 4 tot een plek voor ontmoeting, ontspanning, geschiedenis- en natuurbeleving
       1. Blz. 123 2.1.2.1 Haalbaarheidsstudie en oprichting SPV
       2. Blz. 124 2.1.2.2 We rapporteren over de werking van de BV FORT 4
      3. Blz. 125 2.1.3. We creëren nieuwe plekken voor ontspanning, natuur-, sport- en spelbeleving
       1. Blz. 126 2.1.3.1 Uitwerking subsidiedossiers Sportlandschap
       2. Blz. 127 2.1.3.2 Ontspanningsmogelijkheden in de natuur verbreden
      4. Blz. 128 2.1.4. We evalueren en verbeteren (de inzet van) het bestaande vrijetijdspatrimonium
       1. Blz. 129 2.1.4.1 Renovatie jeugdverenigingslokalen (Kreamo/KSA)
       2. Blz. 130 2.1.4.2 Gerichte promotie van infrastructuur sportlandschap naar verenigingen
       3. Blz. 131 2.1.4.3 Evalueren toekomst Mark Liebrechtschouwburg
       4. Blz. 132 2.1.4.4 Infrastructuur ter beschikking stellen van particulieren
       5. Blz. 133 2.1.4.5. Verledden vrijetijdsinfrastructuur
       6. Blz. 134 2.1.4.6 Renovatie Mark Liebrechtschouwburg
      5. Blz. 135 2.1.5. We spelen onze culturele en toeristische troeven uit
       1. Blz. 136 2.1.5.1 We promoten ons erfgoed
       2. Blz. 137 2.1.5.2 Erfgoed zichtbaar in het straatbeeld
       3. Blz. 138 2.1.5.3 Dossier schouw Gevaert beïnvloeden via RUP
       4. Blz. 139 2.1.5.4 Gidsenopleiding opstarten en gidsenwerking opentrekken
       5. Blz. 140 2.1.5.5 Een heim voor de heemkundige kring
       6. Blz. 141 2.1.5.6 Stedelijke horeca betrekken bij fiets- en wandeltoerisme
    2. Blz. 142 2.2. Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit
     1. Blz. 143 Samenvatting
     2. Blz. 144 Financieel overzicht 2.2.
     3. Blz. 145 Actieplannen
      1. Blz. 146 2.2.1. We maken het kernwinkelgebied compacter
       1. Blz. 147 2.2.1.1 Geografische afbakening kernwinkelgebied
       2. Blz. 148 2.2.1.2 Heroriëntatie starters- en verhuissubsidie
       3. Blz. 149 2.2.1.3 Kwaliteitsvolle functiewijzigingen mogelijk maken door omgevingsinstrumenten
      2. Blz. 150 2.2.2. We zetten onze lokale handelaars in de kijker
       1. Blz. 151 2.2.2.1 Campagne 'Heerlijk lokaal' verderzetten
       2. Blz. 152 2.2.2.2 Promotaks herbekijken
      3. Blz. 153 2.2.3. We geven impulsen om een rijker winkelaanbod te creëren
       1. Blz. 154 2.2.3.1 Politiereglement aanpassen in functie van kwalitatieve detailhandel
       2. Blz. 155 2.2.3.2 Faciliteren tijdelijk gebruik van leegstaande winkelpanden
   3. Blz. 156 3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis
    1. Blz. 157 3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel
     1. Blz. 158 Samenvatting
     2. Blz. 159 Financieel overzicht 3.1.
     3. Blz. 160 Actieplannen
      1. Blz. 161 3.1.1. We gaan wijkgericht werken
       1. Blz. 162 3.1.1.1 Onderzoeken noden in wijken
       2. Blz. 163 3.1.1.2 Verbreding buddywerking
       3. Blz. 164 3.1.1.3 Inzet buurtgezichten en opbouwwerkers
      2. Blz. 165 3.1.2. We creëren ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie versterken
       1. Blz. 166 3.1.2.1 Ondersteunen breed gebruik schoolgebouw
       2. Blz. 167 3.1.2.2 Plan met noden aan buurthuizen o.b.v. wijkanalyse
       3. Blz. 168 3.1.2.3 Stedenbouwkundige instrumenten inzetten voor de realisatie van meer gemeeschapsruimten
       4. Blz. 169 3.1.2.4 Realiseren van buurthuizen
       5. Blz. 170 3.1.2.5 De Populier omvormen tot buurthuis
       6. Blz. 171 3.1.2.7 Opentrekken van de werking van het JOC
      3. Blz. 172 3.1.3. We betrekken bijzondere doelgroepen actief bij het buurtleven
       1. Blz. 173 3.1.3.1 Traject tweede inburgering
       2. Blz. 174 3.1.3.2 Versterken taalinitiatieven
       3. Blz. 175 3.1.3.3 Samenlevingsproblemen aanpakken
      4. Blz. 176 3.1.4. We versterken de toegankelijkheid van ons vrijetijdsaanbod
       1. Blz. 177 3.1.4.1 Kinderen onthalen in academies
       2. Blz. 178 3.1.4.2 Kunstkuur realiseren
       3. Blz. 179 3.1.4.3 Toegankelijkheid van het naschoolse aanbod vergroten
       4. Blz. 180 3.1.4.4 UiTPAS realiseren
       5. Blz. 181 3.1.4.5 Kritische analyse bestaand vrijetijdsaanbod
       6. Blz. 182 3.1.4.6 Realiseren van een wijkgericht vrijetijdsaanbod
    2. Blz. 183 3.2. Het welzijnshuis is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling
     1. Blz. 184 Samenvatting
     2. Blz. 185 Financieel overzicht 3.2.
     3. Blz. 186 Actieplannen
      1. Blz. 187 3.2.1. We bouwen een nieuw welzijnshuis
       1. Blz. 188 3.2.1.1 We bouwen een nieuw welzijnshuis
       2. Blz. 189 3.2.1.2 Inrichting Welzijnshuis volgens het nieuwe werken
       3. Blz. 190 3.2.1.3 Aanleg tuin welzijnscampus
      2. Blz. 191 3.2.2. We ontwikkelen het aanbod in ons welzijnshuis
       1. Blz. 192 3.2.2.1 Versterken themaloket zorg en welzijn
       2. Blz. 193 3.2.2.2 Integreren Huis van het Kind in het welzijnshuis
       3. Blz. 194 3.2.2.3 Samenwerking Dyzo onderzoeken
       4. Blz. 195 3.2.2.4 Onderzoeken en inrichten inhouse samenwerking psycholoog
       5. Blz. 196 3.2.2.5 Samenwerking Multiversum versterken
       6. Blz. 197 3.2.2.6 Uitwerken tarieven lokale actoren
       7. Blz. 198 3.2.2.7 Tijdelijke werkervaring - trajectsubsidie (inspanningsvergoeding)
       8. Blz. 199 3.2.2.8 Tijdelijke werkervaring - compensatievergoeding
       9. Blz. 200 3.2.2.9 Samenwerking Family Justice Center versterken
      3. Blz. 201 3.2.3. We ontwikkelen het geïntegreerd breed onthaal (GBO)
       1. Blz. 202 3.2.3.1 We ontwikkelen het GBO op niveau van de ELZ ZORA en focussen in eerste instantie op de groep kwetsbare alleenstaande jongeren en ouders.
    3. Blz. 203 3.3. Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk
     1. Blz. 204 Samenvatting
     2. Blz. 205 Financieel overzicht 3.3.
     3. Blz. 206 Actieplannen
      1. Blz. 207 3.3.1. We werken aan een integrale toegankelijkheid
       1. Blz. 208 3.3.1.1 Universeel design implementeren
       2. Blz. 209 3.3.1.2 Inclusiespeeltuigen realiseren
      2. Blz. 210 3.3.2. We zorgen dat iedereen mee is met de digitale revolutie
       1. Blz. 211 3.3.2.1 Versterken eigen medewerkers rond digitalisering
       2. Blz. 212 3.3.2.2 Digitale dienstverlening bib en stadsonthaal versterken
       3. Blz. 213 3.3.2.3 Interlinde uitbreiden
       4. Blz. 214 3.3.2.4 Vindplaatsgericht werken rond digibeten
       5. Blz. 215 3.3.2.5 We voorzien individuele toegang tot het internet thuis voor alle kwetsbare burgers
       6. Blz. 216 3.3.2.6 We werken een overkoepelend e-inclusiebeleid binnen het lokaal bestuur uit
    4. Blz. 217 3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd
     1. Blz. 218 Samenvatting
     2. Blz. 219 Financieel overzicht 3.4.
     3. Blz. 220 Actieplannen
      1. Blz. 221 3.4.1. We organiseren de zorg wijk- & buurtgericht
       1. Blz. 222 3.4.1.1 Expertise zorg outreachend inzetten
       2. Blz. 223 3.4.1.2 Kindzorg in zorgcontinuüm opnemen
       3. Blz. 224 3.4.1.3 IAO (innovatieve arbeidsorganisatie)
      2. Blz. 225 3.4.2. We optimaliseren het zorgaanbod
       1. Blz. 226 3.4.2.1 Evaluatie klusjesdienst
       2. Blz. 227 3.4.2.2 Analyse noden kinderopvang en mobiliteit
       3. Blz. 228 3.4.2.3 Optimaliseren BKO
       4. Blz. 229 3.4.2.4 Onderzoek alternatieven MMC
       5. Blz. 230 3.4.2.5 Ondersteunen van actoren buitenschoolse opvang in het behalen van een kwaliteitslabel
      3. Blz. 231 3.4.3. We blijven inzetten op diverse zorgformules zodat we op maat kunnen werken
       1. Blz. 232 3.4.3.1 Minimale renovatie van bestaande erkende assistentiewoningen Meerminne 4
       2. Blz. 233 3.4.3.2 CADO installeren
       3. Blz. 234 3.4.3.3 Onderzoek realisatie verloren flats met externe partner
      4. Blz. 235 3.4.4. We bouwen een nieuwe zorgcampus
       1. Blz. 236 3.4.4.1 We onderzoeken een publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van Meerminne 4 en Meerminne 6
       2. Blz. 237 3.4.4.2 We bouwen een nieuwe zorgcampus
       3. Blz. 238 3.4.4.3 We leggen een tuin aan in de zorgcampus
    5. Blz. 239 3.5. Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit
     1. Blz. 240 Samenvatting
     2. Blz. 241 Financieel overzicht 3.5.
     3. Blz. 242 Actieplannen
      1. Blz. 243 3.5.1. We bestrijden de leegstand
       1. Blz. 244 3.5.1.1 Proces leegstandsregistratie herbekijken
       2. Blz. 245 3.5.1.2 Belasting op leegstand correct toepassen
       3. Blz. 246 3.5.1.3 Uitwerken reglement tweede verblijven
      2. Blz. 247 3.5.2. We maken alternatieve woonvormen mogelijk
       1. Blz. 248 3.5.2.1 Campagne rond huisdelen
       2. Blz. 249 3.5.2.2 Richtlijnen- en handhavingskader rond huisdelen uitwerken
      3. Blz. 250 3.5.3. We houden de huurprijzen onder controle
       1. Blz. 251 3.5.3.1 Invoeren huurpremie
      4. Blz. 252 3.5.4. We versterken het sociaal woningaanbod
       1. Blz. 253 3.5.4.1 Meerwaardebelasting invoeren en implementeren
       2. Blz. 254 3.5.4.2 Toewijzingsbeleid SVK aanpassen
      5. Blz. 255 3.5.5. We zetten in op voldoende en aangepaste huisvesting voor specifieke doelgroepen
       1. Blz. 256 3.5.5.1 We bouwen een nieuw woonwagenterrein
       2. Blz. 257 3.5.5.2 Onderzoek plaatselijke opvang van daklozen
       3. Blz. 258 3.5.5.3 Meldpunt discriminatie woonmarkt voorzien
       4. Blz. 259 3.5.5.4 Panden ruilen met De Ideale Woning
       5. Blz. 260 3.5.5.5 Noodwoningen realiseren
      6. Blz. 261 3.5.6. We nemen maatregelen rond de energiecrisis
       1. Blz. 262 3.5.6.1 We versterken de energiecellen
    6. Blz. 263 3.6. Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen
     1. Blz. 264 Samenvatting
     2. Blz. 265 Financieel overzicht 3.6.
     3. Blz. 266 Actieplannen
      1. Blz. 267 3.6.1. We nemen initiatieven om de kleuterparticipatie aan het onderwijs te verhogen
       1. Blz. 268 3.6.1.1 Situatie kleuterparticipatie in kaart brengen voor Mortsel
       2. Blz. 269 3.6.1.2 Samenwerken rond kleuterparticipatie met lokale actoren
       3. Blz. 270 3.6.1.3 Huis van het Kind als toeleider inzetten
      2. Blz. 271 3.6.2. We nemen maatregelen tegen spijbelen
       1. Blz. 272 3.6.2.1 Ondersteunen bestaande acties lokale actoren
       2. Blz. 273 3.6.2.2 Organiseren spijbelnetwerk
      3. Blz. 274 3.6.3. We coördineren en ondersteunen huiswerkbegeleiding
       1. Blz. 275 3.6.3.1 Inzetten op spelenderwijs taal aanleren
       2. Blz. 276 3.6.3.2 Project werelddelen verderzetten
       3. Blz. 277 3.6.3.3 Uitbreiden huiswerkbegeleiding
   4. Blz. 278 4. Mortsel is een sterk merk
    1. Blz. 279 4.1. Het merk Mortsel is herkenbaar
     1. Blz. 280 Samenvatting
     2. Blz. 281 Financieel overzicht 4.1.
     3. Blz. 282 Actieplannen
      1. Blz. 283 4.1.1. We ontwikkelen een merkteken
       1. Blz. 284 4.1.1.1 Uitklaren naamgeving entiteiten
       2. Blz. 285 4.1.1.2 Ontwikkelen nieuw merkteken
       3. Blz. 286 4.1.1.3 Doorvoeren nieuw merkteken
      2. Blz. 287 4.1.2. We vergroten de zichtbaarheid van ons merk
       1. Blz. 288 4.1.2.1 Herkenbaarheid patrimonium Mortsel
       2. Blz. 289 4.1.2.2 Bestickering auto's en fietsen
       3. Blz. 290 4.1.2.3 Feestmateriaal en tenten met nieuwe huisstijl
       4. Blz. 291 4.1.2.4 Promotiemateriaal voor evenementen
       5. Blz. 292 4.1.2.5 Actiever communiceren over stadsvernieuwing
       6. Blz. 293 4.1.2.6 We maken de netheidsacties in de wijken zichtbaar
    2. Blz. 294 4.2. Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen
     1. Blz. 295 Samenvatting
     2. Blz. 296 Financieel overzicht 4.2.
     3. Blz. 297 Actieplannen
      1. Blz. 298 4.2.1. We verbeteren en versterken onze communicatiekanalen
       1. Blz. 299 4.2.1.1 Verbeteren van de website
       2. Blz. 300 4.2.1.2 B-alert uitbreiden
       3. Blz. 301 4.2.1.3 Inzet clear channels herbekijken
       4. Blz. 302 4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren
   5. Blz. 303 5. Mortsel is een stad die verbindingen maakt
    1. Blz. 304 5.1. Mortselaars voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op.
     1. Blz. 305 Samenvatting
     2. Blz. 306 Financieel overzicht 5.1.
     3. Blz. 307 Actieplannen
      1. Blz. 308 5.1.1. Mortsel bestuift verder
       1. Blz. 309 5.1.1.1 Opmaak en implementatie participatiereglement
       2. Blz. 310 5.1.1.2 Participatietraject tragewegennetwerk
       3. Blz. 311 5.1.1.3 Participatietrajecten rond stadsvernieuwing
       4. Blz. 312 5.1.1.4 Financiële impulsen aan burgerinitiatieven
       5. Blz. 313 5.1.1.5 Online participatietool
      2. Blz. 314 5.1.2. We geven verenigingen en vrijwilligers impulsen en middelen
       1. Blz. 315 5.1.2.1 Verenigingen beschouwen als partners in de realisatie van het MJP
      3. Blz. 316 5.1.3. We zetten onze ondernemers in als ambassadeurs
       1. Blz. 317 5.1.3.1 Specifieke communicatie naar allochtone ondernemers
       2. Blz. 318 5.1.3.2 Responsabiliseren en stimuleren van handelaars om zelf actie te ondernemen
    2. Blz. 319 5.2. Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker
     1. Blz. 320 Samenvatting
     2. Blz. 321 Financieel overzicht 5.2.
     3. Blz. 322 Actieplannen
      1. Blz. 323 5.2.1. We brengen lokale partners rond de tafel
       1. Blz. 324 5.2.1.1 Communicatie en netwerking met ondernemingen
       2. Blz. 325 5.2.1.2 Signaaldetectie door netwerktafelmethodiek
       3. Blz. 326 5.2.1.3 Signaaldetectie via het project 'Lokaal Signaal'
      2. Blz. 327 5.2.2. We zijn actief binnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
       1. Blz. 328 5.2.2.1 Onderzoeken bovenlokale ICT-gemeenschap
       2. Blz. 329 5.2.2.2 Intergemeentelijke samenwerking doorrekenen of optimaliseren
       3. Blz. 330 5.2.2.3 Intergemeentelijke samenwerking zuidrand verderzetten
       4. Blz. 331 5.2.2.4 Trekker van ELZ ZORA
      3. Blz. 332 5.2.3. We nemen onze regierol rond onderwijs op
       1. Blz. 333 5.2.3.1 Herbekijken contract schoolgemeenschap
       2. Blz. 334 5.2.3.2 Stimuleren burgerschapsvorming
       3. Blz. 335 5.2.3.3 Coördineren van het inschrijvingsbeleid
       4. Blz. 336 5.2.3.4 Bewaken van de onderwijscapaciteit
       5. Blz. 337 5.2.3.5 Openstellen bioklas voor andere netten
      4. Blz. 338 5.2.4. We nemen de regierol rond lokale sociale economie op intergemeentelijk niveau op
       1. Blz. 339 5.2.4.1 Integratie ZORA Wijk-werken, A&A ZORA en de regierol sociale economie binnen de ILV ZORA Werkt!
       2. Blz. 340 5.2.4.10 We stellen een subsidiereglement op voor organisaties in de sociale economie
       3. Blz. 341 5.2.4.11 We hebben extra aandacht voor kansengroepen
       4. Blz. 342 5.2.4.12 We zorgen voor een lokaal laagdrempelig opleidingsaanbod
       5. Blz. 343 5.2.4.13 We exploreren de opties van een open leeratelier
       6. Blz. 344 5.2.4.14 We ondersteunen veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt
       7. Blz. 345 5.2.4.15 We stemmen vraag en aanbod van de arbeidsmarkt op elkaar af
       8. Blz. 346 5.2.4.16 We verduurzamen het aankoopbeleid van participerende gemeenten
       9. Blz. 347 5.2.4.17 We promoten circulaire economie en duurzaamheid
       10. Blz. 348 5.2.4.18 We sluiten een samenwerkingsovereenkomst af tussen de VDAB en de lokale besturen van ZORA Werkt
       11. Blz. 349 5.2.4.19 We werken een project ‘capacity building/lokaal partnerschap’ uit
       12. Blz. 350 5.2.4.2 Samenwerking met en tussen actoren in de sociale economie bevorderen alsook tussen de sociale economie en de reguliere economie
       13. Blz. 351 5.2.4.3 Stimuleren van de ontwikkeling en uitbouw van de lokale sociale economie
       14. Blz. 352 5.2.4.4 We implementeren een intergemeentelijke digibank ZORA Werkt
       15. Blz. 353 5.2.4.5 We zetten in op outreachende activiteiten binnen ZORA Werkt ter versterking van digitale inclusie
       16. Blz. 354 5.2.4.6 We nemen de lokale regierol sociale economie en werk op binnen ZORA Werkt
       17. Blz. 355 5.2.4.7 We ondersteunen de intergemeentelijke vereniging ZORA Werkt vanuit de regierol sociale economie
       18. Blz. 356 5.2.4.8 We informeren en ondersteunen de lokale sociale economie
       19. Blz. 357 5.2.4.9 We ondersteunen subsidieprojecten rond sociale economie
      5. Blz. 358 5.2.5. We nemen onze regierol rond wonen op
       1. Blz. 359 5.2.5.1 Nieuwe, structurele samenwerkingen met lokale partners opzetten
       2. Blz. 360 5.2.5.2 Partnerschap aangaan met EnergieKhuis
      6. Blz. 361 5.2.6. We nemen onze regierol rond buitenschoolse opvang en activiteiten op
       1. Blz. 362 5.2.6.1 We rollen het decreet BOA ism relevante actoren uit
    3. Blz. 363 5.3. Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt.
     1. Blz. 364 Samenvatting
     2. Blz. 365 Financieel overzicht 5.3.
     3. Blz. 366 Actieplannen
      1. Blz. 367 5.3.1. We zetten verder in op mondiaal beleid
       1. Blz. 368 5.3.1.1 We zetten verder in op mondiaal beleid
       2. Blz. 369 5.3.1.2 We nemen onze verantwoordelijkheid in de Oekraïnecrisis
   6. Blz. 370 6. Mortsel is een creatieve organisatie die altijd in ontwikkeling is
    1. Blz. 371 6.1. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde
     1. Blz. 372 Samenvatting
     2. Blz. 373 Financieel overzicht 6.1.
     3. Blz. 374 Actieplannen
      1. Blz. 375 6.1.1. We zijn middelenbewust en beheren ze volgens het goede huisvaderprincipe
       1. Blz. 376 6.1.1.1 Maximale overheadnorm bij afweging bij nieuwe initiatieven
       2. Blz. 377 6.1.1.2 Verbeteren archiefbeheer
      2. Blz. 378 6.1.2. We werken aan onze IT-infrastructuur
       1. Blz. 379 6.1.2.1 Lange termijnvisie coördinatie-uren ICT
       2. Blz. 380 6.1.2.2 Ontzorgingsproject
      3. Blz. 381 6.1.3. We zetten ons patrimonium doordacht in
       1. Blz. 382 6.1.3.1 Capaciteitsuitbreiding van het GTI
       2. Blz. 383 6.1.3.2 Realisatie nieuwe stadswerken aan de Heirbaan
       3. Blz. 384 6.1.3.3 Plan van aanpak Stadsplein 2
       4. Blz. 385 6.1.3.4 Onderzoek herbestemming conciërgewoning AMWD
      4. Blz. 386 6.1.4. We beperken en absorberen de impact van de coronacrisis op onze stad en ons bestuur
       1. Blz. 387 6.1.4.1 Aanwenden COVID-19 subsidies hogere overheden
       2. Blz. 388 6.1.4.2 Aanwenden COVID-19 subsidie voor lokale armoedebestrijding
       3. Blz. 389 6.1.4.3 Aanwenden COVID-19 consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens
       4. Blz. 390 6.1.4.4 Aanwenden COVID-19 subsidie ter ondersteuning van het lokaal verenigingsleven
       5. Blz. 391 6.1.4.5 Aanwenden COVID-19 subsidie voor infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum
    2. Blz. 392 6.2. Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht
     1. Blz. 393 Samenvatting
     2. Blz. 394 Financieel overzicht 6.2.
     3. Blz. 395 Actieplannen
      1. Blz. 396 6.2.1. We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking
       1. Blz. 397 6.2.1.1 Datamanagement en business intelligence
       2. Blz. 398 6.2.1.2 Visie rond smartcity uitwerken
       3. Blz. 399 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek ontwikkelen
       4. Blz. 400 6.2.1.4 Uitvoeren van de digisprong
       5. Blz. 401 6.2.1.5 Tijds- en plaatsonafhankelijke klantencontacten mogelijk maken
      2. Blz. 402 6.2.2. We vereenvoudigen parkeerregimes en verbeteren de dienstverlening
       1. Blz. 403 6.2.2.1 Betalende parkeerzones vereenvoudigen
       2. Blz. 404 6.2.2.2 Blauwe zone vereenvoudigen
       3. Blz. 405 6.2.2.3 Parkeerregime in ingesloten zones herbekijken
       4. Blz. 406 6.2.2.4 Webshop rond parkeerproducten aanbieden
       5. Blz. 407 6.2.2.5 Parkeerautomaten verbeteren
       6. Blz. 408 6.2.2.6 Misbruik laad- en loskades aanpakken
    3. Blz. 409 6.3. Mortsel is een topwerkgever
     1. Blz. 410 Samenvatting
     2. Blz. 411 Financieel overzicht 6.3.
     3. Blz. 412 Actieplannen
      1. Blz. 413 6.3.1. We hanteren een waarderende benadering
       1. Blz. 414 6.3.1.1 Nieuwe vormen van tewerkstelling mogelijk maken
       2. Blz. 415 6.3.1.2 Implementatie talentmanagement
       3. Blz. 416 6.3.1.3 Realiseren cafetariaplan en buitengewone prestaties
       4. Blz. 417 6.3.1.4 Schitteren in de zorg
      2. Blz. 418 6.3.2. We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden
       1. Blz. 419 6.3.2.1 We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden.
      3. Blz. 420 6.3.3. We ondersteunen onze schoolbesturen in professioneel HR beleid
       1. Blz. 421 6.3.3.1 360 graden evaluatie schooldirecteurs
       2. Blz. 422 6.3.3.2 Onderzoeken eenvormig statuut administratief personeel scholen
       3. Blz. 423 6.3.3.3 Afstemmen HR-beleidsinstrumenten voor schoolpersoneel
      4. Blz. 424 6.3.4. We versterken onze medewerkers via een aangepast vormingsaanbod
       1. Blz. 425 6.3.4.1 Integriteitsbeleid uitwerken en implementeren
       2. Blz. 426 6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol
    4. Blz. 427 6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie
     1. Blz. 428 Samenvatting
     2. Blz. 429 Financieel overzicht 6.4.
     3. Blz. 430 Actieplannen
      1. Blz. 431 6.4.1. We volgen de aanbevelingen uit de audit geldmiddelen op.
       1. Blz. 432 6.4.1.1 De organisatie concretiseert en implementeert het goedgekeurde kader voor organisatiebeheersing
       2. Blz. 433 6.4.1.2 De organisatie rapporteert volgens de decretale verplichtingen aan de respectievelijke raden over organisatiebeheersing
       3. Blz. 434 6.4.1.3 De organisatie maakt een strategisch kader op rond de criteria voor het samenstellen en beheren van leningen en beleggingen
       4. Blz. 435 6.4.1.4 De organisatie werkt een systematiek uit om haar bankrekeningen en resterende kassa’s veilig, accuraat en transparant te beheren en legt hierbij krijtlijnen of afspraken vast
       5. Blz. 436 6.4.1.5 De organisatie evalueert de rollen en autorisaties voor het beheer van haar geldmiddelen.
       6. Blz. 437 6.4.1.6 De organisatie werkt een systematiek uit om kennis over en taken voor het beheer van de leningen te borgen en/of te delen
      2. Blz. 438 6.4.2. We hanteren een kader voor organisatiebeheersing
       1. Blz. 439 6.4.2.1 Uitvoeren van de zelfevaluatie organisatiebeheersing
       2. Blz. 440 6.4.2.2 Jaarlijks rapporteren over organisatiebeheersing via het meerjarenplan
      3. Blz. 441 6.4.3. We verbeteren ons informatie- en procesbeheer
       1. Blz. 442 6.4.3.1 Fysiek sleutelbeheer uitwerken
       2. Blz. 443 6.4.3.2 Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen
       3. Blz. 444 6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren
       4. Blz. 445 6.4.3.4 HR-processen documenteren
       5. Blz. 446 6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren
       6. Blz. 447 6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen
  2. Blz. 448 De financiële nota
   1. Blz. 449 J1 - Doelstellingenrekening
    1. Blz. 450 Schema J1
   2. Blz. 451 J2 - Staat van het financieel evenwicht
    1. Blz. 452 Schema J2
   3. Blz. 453 J3 - Kredietrealisatie
    1. Blz. 454 Schema J3
   4. Blz. 455 J4 - Balans
    1. Blz. 456 Schema J4
   5. Blz. 457 J5 - Staat van opbrengsten en kosten
    1. Blz. 458 Schema J5
  3. Blz. 459 De toelichting
   1. Blz. 460 T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
    1. Blz. 461 Schema T1
   2. Blz. 462 T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
    1. Blz. 463 Schema T2
   3. Blz. 464 T3 - Investeringsprojecten
    1. Blz. 465 IP-01 STADHUIS
    2. Blz. 466 IP-04 NIEUWE STADSWERKEN
    3. Blz. 467 IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM
    4. Blz. 468 IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD
    5. Blz. 469 IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN
    6. Blz. 470 IP-10 RUP's
    7. Blz. 471 IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN
    8. Blz. 472 IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM
    9. Blz. 473 IP-16 VERBETEREN WEBSITE
    10. Blz. 474 IP-17 TALENTMANAGEMENT
    11. Blz. 475 IP-19 TRAGE WEGENNETWERK
    12. Blz. 476 IP-20 VERKEERSVEILIGHEID
    13. Blz. 477 IP-22 WELZIJNSHUIS
    14. Blz. 478 IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING
    15. Blz. 479 IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE
    16. Blz. 480 IP-26 BURGEMEESTERSCONVENANT
    17. Blz. 481 IP-27 DIGIBANK ZORA WERKT
   4. Blz. 482 T4 - Evolutie van de financiële schulden
    1. Blz. 483 Schema T4
   5. Blz. 484 T5 - Toelichting bij de balans
    1. Blz. 485 Schema T5
   6. Blz. 486 De waarderingsregels
    1. Blz. 487 Algemene principes
    2. Blz. 488 Waardering van het vermogen
    3. Blz. 489 Waardering en beschrijving van de rubrieken van de balans
   7. Blz. 490 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
    1. Blz. 491 Verplichtingen
    2. Blz. 492 Rechten
   8. Blz. 493 De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2022 naar 2023
    1. Blz. 494 Overdracht kredieten
   9. Blz. 495 Overzicht van de financiële risico's
    1. Blz. 496 Inleiding tot de financiële risico's
    2. Blz. 497 Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabliseringsbijdrage
    3. Blz. 498 Schuldenlast beheren en onder controle houden
    4. Blz. 499 Stijging van de onbetaalde facturen en dubieuze debiteuren
    5. Blz. 500 De evolutie van het leefloon
    6. Blz. 501 De forse stijging van de inflatie
    7. Blz. 502 De algemene stijging en toegenomen volatiliteit van de energieprijzen
    8. Blz. 503 De stijging van de materialenprijzen
    9. Blz. 504 De crisis in Oekraïne
    10. Blz. 505 FORT 4
   10. Blz. 506 Financiële bespreking
    1. Blz. 507 Inleiding tot de financiële bespreking
     1. Blz. 508 Inleiding
    2. Blz. 509 Bespreking van de exploitatie, de investeringen en de financiering
     1. Blz. 510 Exploitatie
      1. Blz. 511 Exploitatie
      2. Blz. 512 Exploitatieuitgaven
      3. Blz. 513 Exploitatieontvangsten
      4. Blz. 514 Exploitatieresultaat en conclusie
     2. Blz. 515 Investeringen
      1. Blz. 516 Investeringen
      2. Blz. 517 Investeringsontvangsten
      3. Blz. 518 Investeringsuitgaven
      4. Blz. 519 Investeringsresultaat en conclusie
     3. Blz. 520 Financiering
      1. Blz. 521 Financiering
      2. Blz. 522 Financieringsontvangsten
      3. Blz. 523 Financieringsuitgaven
      4. Blz. 524 Financieringsresultaat en conclusie
     4. Blz. 525 Samenvatting en conclusie
      1. Blz. 526 Conclusie aangepast meerjarenplan
    3. Blz. 527 Staat van het financieel evenwicht
     1. Blz. 528 Staat van het financieel evenwicht
     2. Blz. 529 Het beschikbaar budgettair resultaat
     3. Blz. 530 De autofinancieringmarge
     4. Blz. 531 De gecorrigeerde autofinancieringsmarge
   11. Blz. 532 Locatie van de documentatie
    1. Blz. 533 Locatie van de documentatie
    2. Blz. 534 Het rapport dagelijkse werking
    3. Blz. 535 Andere documentatie
  4. Acties
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap