5. Mortsel is een stad die verbindingen maakt

5.1. Mortselaars voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op.

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Met Mortsel Bestuift! sloegen we een pad in van inspraak en burgerparticipatie. Een pad dat we verder willen bewandelen en waarvan de eerste vruchten verwerkt zijn in dit meerjarenplan. Burgerinitiatieven krijgen financiële impulsen en we bekijken hoe we participatie digitaal kunnen ondersteunen. 

Voor verbinding in Mortsel kijken we ook naar het rijke en diverse verenigingsleven. We erkennen hun belang door hen financieel te blijven ondersteunen en op verschillende manieren te faciliteren. Het verenigingsleven wordt een belangrijke partner om de doelstellingen en acties van dit meerjarenplan te realiseren. Er zijn in Mortsel ook heel wat vrijwilligers die verschillende taken opnemen binnen het lokaal bestuur. We blijven inzetten op een professionele omkadering van deze initiatiefnemers, plantrekkers, doeners en denkers. 

Een constructieve samenwerking met de handelaars moet ervoor zorgen dat zij samen met ons van Mortsel een sterk merk maken.

Financieel overzicht 5.1.

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 5.1.
Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 104.697 135.280 5.420 20.000
Totaal Exploitatie -104.697 -135.280 -5.420 -20.000

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

5.1.1. Mortsel bestuift verder

Terug naar navigatie - 5.1.1. Mortsel bestuift verder

Vanaf 2018 zijn we via ons participatietraject Mortsel Bestuift! beginnen te experimenteren met verschillende vormen van inspraak en burgerparticipatie. De eerste vruchten van dit traject zijn verwerkt in dit meerjarenplan. Dit proces heeft ook onze visie op burgerparticipatie scherp gekregen en vormt op die manier de input van het participatiereglement. We willen het ingeslagen pad in de loop van de legislatuur verder bewandelen. We plannen participatietrajecten rond projecten. We geven financiële impulsen aan burgerinitiatieven en kiezen een online participatietool die participatie ook digitaal kan ondersteunen.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 6.823 20.098 7.120 20.000
Totaal Exploitatie -6.823 -20.098 -7.120 -20.000

Acties

5.1.2. We geven verenigingen en vrijwilligers impulsen en middelen

Terug naar navigatie - 5.1.2. We geven verenigingen en vrijwilligers impulsen en middelen

Mortsel heeft een rijk en divers verenigingsleven. We erkennen hun belang door hen te ondersteunen en te faciliteren op verschillende manieren. Dat doen we o.a. door het aanbieden van hedendaagse en goed onderhouden infrastructuur, logistieke ondersteuning, inhoudelijk advies en subsidies. We willen dit doen op een uniforme, transparante en efficiënte manier over alle beleidssectoren heen. We zien subsidies als een instrument om de verenigingen te activeren om bepaalde doelstellingen uit ons meerjarenplan mee te realiseren. We bekijken wat we transversaal mee kunnen opnemen in het engagement van de verenigingen en of het hier gaat om inspannings- dan wel resultaatsverbintenissen. We zien het verenigingsleven als een belangrijke partner in de realisatie van de doelstellingen en acties van het meerjarenplan 2020-2025. 

Onze vrijwilligers zijn mannen en vrouwen, mensen die een leven lang in Mortsel wonen en mensen die net aangekomen zijn van de andere kant van de wereld. Het zijn initiatiefnemers, plantrekkers, doeners en denkers. Even verscheiden als de vrijwilligers zijn, zijn ook de taken die ze opnemen binnen het lokaal bestuur Mortsel. We blijven inzetten op een professionele omkadering van deze werking.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 97.873 115.182 -1.700 0
Totaal Exploitatie -97.873 -115.182 1.700 0

Acties

5.1.3. We zetten onze ondernemers in als ambassadeurs

Terug naar navigatie - 5.1.3. We zetten onze ondernemers in als ambassadeurs

In het DNA van Mortsel is eigenaarschap een belangrijke waarde. Ook naar onze handelaars toe is het belangrijk dat we dit DNA uitdragen. Een goede constructieve samenwerking betekent dat zowel stad Mortsel als de handelaars actie ondernemen om van Mortsel een sterk merk te maken.

Acties

5.2. Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Het lokaal bestuur neemt in verschillende beleidsdomeinen een regierol op. Via vernieuwende methodieken en een open en constructieve houding willen we diverse lokale partners rond de tafel brengen om gericht en integraal beleid te voeren. Zo nemen we een regierol rond wonen op om woningkwaliteitsproblemen aan te pakken. Via onze trekkersrol binnen de interlokale vereniging ZORA Werkt!, stimuleren we de lokale sociale economie. We voeren een flankerend onderwijsbeleid, coördineren het inschrijvingsbeleid en bewaken de onderwijscapaciteit. We zijn en blijven actief binnen verschillende en heel uiteenlopende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Daar nemen we vaak een trekkersrol op. We bekijken hoe we die samenwerking kosten-batengewijs zo evenwichtig mogelijk kunnen realiseren.

Financieel overzicht 5.2.

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 5.2.
Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Ontvangsten 50.327 52.094 67.099 84.410
Uitgaven 102.721 99.629 113.311 134.701
Totaal Exploitatie -52.394 -47.535 -46.212 -50.291
Investering
Uitgaven 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

5.2.1. We brengen lokale partners rond de tafel

Terug naar navigatie - 5.2.1. We brengen lokale partners rond de tafel

Het lokaal bestuur neemt in verschillende beleidsdomeinen een regierol op. We willen een toonaangevende lokale regisseur zijn die via vernieuwde methodieken en een open en constructieve houding diverse lokale partners rond de tafel brengt om gericht en integraal beleid te voeren.

Acties

5.2.2. We zijn actief binnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Terug naar navigatie - 5.2.2. We zijn actief binnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

We onderzoeken op verschillende domeinen of we bovenlokaal de krachten kunnen bundelen. Mortsel speelt dikwijls een trekkersrol bij intergemeentelijke initiatieven. Door deze trekkersrol te spelen zetten we onszelf op de kaart, maar het kost ons tegelijkertijd ook wel wat personeelsinzet. Het uitgangspunt is dat intergemeentelijke samenwerking kosten-batengewijs voordelig en effectief moet zijn. We voeren daarvoor een overheadtoets in en bekijken hoe we eventuele overhead kunnen doorrekenen naar partners zodat er steeds sprake is van een evenwichtige samenwerking.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 52.170 45.798 45.817 52.200
Totaal Exploitatie -52.170 -45.798 -45.817 -52.200

Acties

5.2.3. We nemen onze regierol rond onderwijs op

Terug naar navigatie - 5.2.3. We nemen onze regierol rond onderwijs op

De rol van het lokaal bestuur op het vlak van onderwijs is tweeledig. We zijn enerzijds schoolbestuur van twee academies, twee basisscholen en een secundaire school,  waarbij kwaliteitsvol onderwijs centraal staat. Anderzijds nemen we ook een regierol op. We voeren een flankerend onderwijsbeleid, coördineren het inschrijvingsbeleid en bewaken de onderwijscapaciteit.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 0 0 522 3.000
Totaal Exploitatie 0 0 -522 -3.000

Acties

5.2.4. We nemen de regierol rond lokale sociale economie op intergemeentelijk niveau op

Terug naar navigatie - 5.2.4. We nemen de regierol rond lokale sociale economie op intergemeentelijk niveau op

Door een actieve regierol op te nemen in de sociale economie en tewerkstelling op intergemeentelijk niveau versterken we de efficiëntie en effectiviteit. We vergroten de slag- en draagkracht van ZORA Werkt! door de intergemeentelijke samenwerkingen rond activering en tewerkstelling met wijkwerken te integreren. We versterken het netwerk sociale economie en promoten samenwerking en nieuwe initiatieven over gemeenten en sectoren heen.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Ontvangsten 50.327 50.094 65.099 65.410
Uitgaven 50.551 51.832 64.973 60.501
Totaal Exploitatie -224 -1.738 127 4.909
Investering
Uitgaven 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0

Acties

5.2.5. We nemen onze regierol rond wonen op

Terug naar navigatie - 5.2.5. We nemen onze regierol rond wonen op

Er wordt samengewerkt met diverse lokale partners om woningkwaliteitsproblemen aan te pakken.

Acties

5.2.6. We nemen onze regierol rond buitenschoolse opvang en activiteiten op

Terug naar navigatie - 5.2.6. We nemen onze regierol rond buitenschoolse opvang en activiteiten op

In samenwerking met relevante actoren op het grondgebied rollen we het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten uit en realiseren we de opdrachten verbonden aan de regierol. We besteden bijzondere aandacht aan kleuteropvang en de participatie van kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Ook besteden we aandacht aan het multifunctioneel en efficiënt gebruik van infrastructuur dat de decreetgever aanmoedigt.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Ontvangsten 0 2.000 2.000 19.000
Uitgaven 0 2.000 2.000 19.000
Totaal Exploitatie 0 0 0 0

Acties

5.3. Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt.

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

We werken aan een kwalitatief, geïntegreerd mondiaal beleid. We informeren en sensibiliseren onze inwoners en zorgen voor financiële steun aan mondiale actoren.

Financieel overzicht 5.3.

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 5.3.
Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 717.625 519.350
Uitgaven 82.799 93.000 676.583 426.215
Totaal Exploitatie -82.799 -93.000 41.043 93.135

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

5.3.1. We zetten verder in op mondiaal beleid

Terug naar navigatie - 5.3.1. We zetten verder in op mondiaal beleid

Lokaal bestuur Mortsel maakt werk van een kwalitatief geïntegreerd mondiaal beleid. We informeren en sensibiliseren onze inwoners en zorgen voor financiële steun aan mondiale actoren.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 717.625 519.350
Uitgaven 82.799 93.000 676.583 426.215
Totaal Exploitatie -82.799 -93.000 41.043 93.135

Acties