J4 - Balans

Schema J4

Terug naar navigatie - Schema J4
2022 2021
ACTIVA 152.326.991 154.579.978
I. Vlottende activa 17.145.651 21.343.871
A. Liquide middelen en geldbeleggingen 4.464.065 8.716.405
B. Vorderingen op korte termijn 11.429.424 11.483.776
1. Vorderingen uit ruiltransacties 6.542.957 9.068.789
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 4.886.467 2.414.987
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0 0
D. Overlopende rekeningen van het actief 51.799 0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1.200.363 1.143.691
II. Vaste activa 135.181.341 133.236.107
A. Vorderingen op lange termijn 20.836.717 21.934.305
1. Vorderingen uit ruiltransacties 2.584.667 2.686.500
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 18.252.050 19.247.805
B. Financiële vaste activa 16.961.849 16.864.458
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 16.832.681 16.735.290
3. OCMW-verenigingen 124 124
4. Andere financiële vaste activa 129.044 129.044
C. Materiële vaste activa 95.148.515 92.309.923
1. Gemeenschapsgoederen 94.795.149 91.956.556
a. Terreinen en gebouwen 62.036.891 58.875.426
b. Wegen en andere infrastructuur 16.176.776 15.991.874
c. Installaties, machines en uitrusting 465.081 507.539
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 833.918 858.726
e. Leasing en soortgelijke rechten 14.934.930 15.375.440
f. Erfgoed 347.552 347.552
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0
b. Installaties, machines en uitrusting 0 0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0
3. Andere materiële vaste activa 353.367 353.367
a. Terreinen en gebouwen 353.367 353.367
b. Roerende goederen 0 0
D. Immateriële vaste activa 2.234.260 2.127.421
2022 2021
PASSIVA 152.326.991 154.579.978
I. Schulden 88.119.291 80.568.590
A. Schulden op korte termijn 16.918.482 14.133.227
1. Schulden uit ruiltransacties 11.364.805 9.129.468
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 2.930.270 2.481.607
b. Financiële schulden 0 0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 8.434.535 6.647.861
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 2.433.452 1.899.972
3. Overlopende rekeningen van het passief 18.854 24.696
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 3.101.371 3.079.090
B. Schulden op lange termijn 71.200.809 66.435.364
1. Schulden uit ruiltransacties 71.200.809 66.435.364
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 21.493.432 13.825.469
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 21.493.432 13.825.469
2. Andere risico's en kosten 0 0
b. Financiële schulden 49.707.377 52.609.895
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 0 0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0 0
II. Nettoactief 64.207.700 74.011.388
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen 33.878.023 34.893.395
B. Gecumuleerd overschot of tekort -12.162.172 -3.222.486
C. Herwaarderingsreservers 5.228.006 5.076.636
D. Overig nettoactief 37.263.842 37.263.842