6. Mortsel is een creatieve organisatie die altijd in ontwikkeling is

6.1. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Om onze dienst- en hulpverlening in realiteit om te zetten, zetten we dagelijks een heleboel organisatiemiddelen en personeel in. Hier gaan we bewust mee om. We optimaliseren onze patrimoniumportefeuille en onze IT-infrastructuur.

Bij nieuwe initiatieven hanteren we een gezonde overheadreflex en we handelen volgens het goede huisvaderprincipe. Via het ontzorgingsproject willen we de infrastructuur en het onderhoud van onze IT-infrastructuur uitbesteden. Het patrimonium wordt kritisch en in functie van noden en mogelijkheden ingezet. We breiden de capaciteit van het GTI uit en realiseren de campus nieuwe stadswerken aan de Heirbaan.

Financieel overzicht 6.1.

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 6.1.
Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Ontvangsten 887.908 2.278.361 1.712.916 1.666.339
Uitgaven 828.035 2.209.844 1.641.567 1.734.796
Totaal Exploitatie 59.873 68.517 71.350 -68.457
Investering
Ontvangsten 0 207.453 43.618 4.394.377
Uitgaven 8.317 561.980 228.361 1.351.081
Totaal Investering -8.317 -354.527 -184.743 3.043.296
Financiering
Ontvangsten 0 112.021 0 0
Totaal Financiering 0 112.021 0 0

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

6.1.1. We zijn middelenbewust en beheren ze volgens het goede huisvaderprincipe

Terug naar navigatie - 6.1.1. We zijn middelenbewust en beheren ze volgens het goede huisvaderprincipe

Elke dag opnieuw zetten we organisatiemiddelen in om een dienst- en hulpverlening te kunnen leveren die voldoet aan de klanteneisen. Middelen worden gebruikt om onze plannen om te zetten in realiteit. We gaan bewust om met deze middelen. We hanteren een gezonde overheadreflex bij nieuwe initiatieven. Middelen worden beheerd volgens het goede huisvaderprincipe.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 0 0 12.539 110.000
Totaal Exploitatie 0 0 -12.539 -110.000

Acties

6.1.2. We werken aan onze IT-infrastructuur

Terug naar navigatie - 6.1.2. We werken aan onze IT-infrastructuur

De bestaande serverinfrastructuur is end-of-life. Het verder in stand houden van de huidige infrastructuur zorgt voor steeds duurdere onderhoudscontracten. Via het ontzorgingsproject willen we de infrastructuur en het onderhoud van deze infrastructuur uitbesteden.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 44.619 342.080 321.133 241.128
Totaal Exploitatie -44.619 -342.080 -321.133 -241.128

Acties

6.1.3. We zetten ons patrimonium doordacht in

Terug naar navigatie - 6.1.3. We zetten ons patrimonium doordacht in

We optimaliseren onze patrimoniumportefeuille. We bekijken dit patrimonium kritisch in functie van noden en mogelijkheden.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Ontvangsten 0 500 0 0
Uitgaven 0 1.832 0 0
Totaal Exploitatie 0 -1.332 0 0
Investering
Ontvangsten 0 207.453 43.618 4.394.377
Uitgaven 8.317 561.980 228.361 1.351.081
Totaal Investering -8.317 -354.527 -184.743 3.043.296
Financiering
Ontvangsten 0 112.021 0 0
Totaal Financiering 0 112.021 0 0

Acties

6.1.4. We beperken en absorberen de impact van de coronacrisis op onze stad en ons bestuur

Terug naar navigatie - 6.1.4. We beperken en absorberen de impact van de coronacrisis op onze stad en ons bestuur

De coronacrisis heeft een impact op onze uitgaven en ontvangsten: We ondervinden een negatieve invloed doordat we extra uitgaven doen voor onder meer beschermingsmaterialen, herinrichting infrastructuur, enz... alsook doordat we minder ontvangsten hebben uit werking die dient stilgelegd. We ondervinden een positieve invloed omdat een aantal uitgaven die we voorzien in het budget niet plaatsvinden aangezien activiteiten niet doorgaan of omdat de werking anders verloopt dan vooropgesteld. We ontvangen ook extra tegemoetkomingen en subsidies van de Vlaamse en Federale overheid die we toewijzen aan verschillende acties.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Ontvangsten 887.908 2.277.861 1.712.916 1.666.339
Uitgaven 783.417 1.865.932 1.307.895 1.383.668
Totaal Exploitatie 104.492 411.929 405.021 282.671

Acties

6.2. Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

We willen onze stad slimmer maken. We ontwikkelen een langetermijnvisie en -strategie op de digitale toekomst van het lokaal bestuur. Bij het uitwerken van de digitale visie besteden we specifieke aandacht voor een beter datamanagement, smart city en de manier waarop onze hardware-infrastructuur dit kan ondersteunen. De transitie van data naar informatie zetten we verder. We willen beleids- en managementsinformatie die noodzakelijk is voor een effectieve en efficiënte hulp- en dienstverlening efficiënter verzamelen en verwerken.

Het lokaal bestuur wenst het parkeerbeleid te vereenvoudigen en klantvriendelijker te maken. De indeling van de betalende parkeerzones en de blauwe zone wordt vereenvoudigd. We voorzien een e-loket voor parkeerproducten zodat bewonerskaarten digitaal aangekocht kunnen worden en we verbeteren de parkeerautomaten met meer betaalmogelijkheden.

Financieel overzicht 6.2.

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 6.2.
Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Ontvangsten 0 4.125 111.397 133.560
Uitgaven 22.688 26.689 246.276 282.070
Totaal Exploitatie -22.688 -22.564 -134.878 -148.510
Investering
Ontvangsten 0 96.189 191.575 397.605
Uitgaven 0 96.189 159.844 366.606
Totaal Investering 0 0 31.730 30.999

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

6.2.1. We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking

Terug naar navigatie - 6.2.1. We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking

We werken een visie uit omtrent de digitale toekomst van het lokaal bestuur. Bij het uitwerken van deze visie hebben we specifieke aandacht voor een beter datamanagement, smart city en de manier waarop onze nieuwe hardwareinfrastructuur dit kan ondersteunen. Nieuwe initiatieven worden aan deze visie afgetoetst. We implementeren Microsoft 365 in onze organisatie zodat onze medewerkers toegang hebben tot betere kantoorsoftware en ze efficiënter op afstand kunnen samenwerken.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Ontvangsten 0 4.125 111.397 133.560
Uitgaven 22.688 26.689 246.276 282.070
Totaal Exploitatie -22.688 -22.564 -134.878 -148.510
Investering
Ontvangsten 0 96.189 191.575 397.605
Uitgaven 0 96.189 159.844 366.606
Totaal Investering 0 0 31.730 30.999

Acties

6.2.2. We vereenvoudigen parkeerregimes en verbeteren de dienstverlening

Terug naar navigatie - 6.2.2. We vereenvoudigen parkeerregimes en verbeteren de dienstverlening

Het lokaal bestuur wenst het parkeerbeleid te vereenvoudigen en klantvriendelijker te maken. De indeling van de betalende parkeerzones en de blauwe zone wordt vereenvoudigd. We voorzien een eLoket voor parkeerproducten zodat bewonerskaarten digitaal aangekocht kunnen worden en verbeteren de parkeerautomaten met meer betaalmogelijkheden. Het misbruik van laad- en loskades wordt aangepakt.

Acties

6.3. Mortsel is een topwerkgever

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

De cel HR zorgt ervoor dat de leidende HR-principes vorm krijgen en binnen de organisatie doordringen. We verankeren een modern HR-beleid. Binnen het waarderend denkkader rond HR trachten we in te zetten op talentmanagement, nieuwe vormen van tewerkstelling en flexibilisering in loon via het cafetariaplan. We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden via een agressieprotocol en het aanreiken van integriteitsmethodieken. We trekken ons modern HR-beleid door naar de schoolbesturen.

Financieel overzicht 6.3.

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 6.3.
Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 57.600 57.600
Uitgaven 8.089 7.623 25.193 41.700
Totaal Exploitatie -8.089 -7.623 32.407 15.900
Investering
Uitgaven 0 0 0 8.500
Totaal Investering 0 0 0 -8.500

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

6.3.1. We hanteren een waarderende benadering

Terug naar navigatie - 6.3.1. We hanteren een waarderende benadering

Binnen het waarderend denkkader rond HR zullen we enerzijds inzetten op talentmanagement en anderzijds een flexibilisering in verloning realiseren via de implementatie van een cafetariaplan. In dit cafetariaplan wordt de mogelijkheid voorzien om drie vakantiedagen al dan niet in te ruilen in andere voordelen, bv. vorming, een elektrische fiets, een abonnement voor het sociaal wassalon, etc.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 57.600 57.600
Uitgaven 0 0 13.674 29.700
Totaal Exploitatie 0 0 43.926 27.900
Investering
Uitgaven 0 0 0 8.500
Totaal Investering 0 0 0 -8.500

Acties

6.3.2. We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden

Terug naar navigatie - 6.3.2. We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden

We maken een agressieprotocol op en reiken integriteitsmethodieken aan onze medewerkers aan. Op die manier scheppen we een kader voor de medewerkers voor wat betreft het stellen van grenzen en het respectvol en veilig kunnen communiceren.

Acties

6.3.3. We ondersteunen onze schoolbesturen in professioneel HR beleid

Terug naar navigatie - 6.3.3. We ondersteunen onze schoolbesturen in professioneel HR beleid

In overleg met de schooldirecties herbekijken en actualiseren we de arbeidsreglementen, functiebeschrijvingen en de evaluatiereglementen.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 8.089 7.623 11.519 12.000
Totaal Exploitatie -8.089 -7.623 -11.519 -12.000

Acties

6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

De gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur van het AGB keurden ons beheersings- en ontwikkelingskader MOMA goed. Dit managementsysteem ondersteunt op een systematische, gestructureerde en duurzame manier de permanente verbetering van onze organisatie, met als ultieme doel een uitmuntende en excellente organisatie te zijn. Doordat we deze nieuwe beleidsdoelstelling inkantelen in ons meerjarenplan creëren we de ruimte om op een geïntegreerde manier in onze beleidsrapporten te rapporteren over de uitvoering van de actieplannen die uit een eerste zelfevaluatie organisatiebeheersing zullen voortvloeien.

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

6.4.1. We volgen de aanbevelingen uit de audit geldmiddelen op.

Terug naar navigatie - 6.4.1. We volgen de aanbevelingen uit de audit geldmiddelen op.

In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 voerde Audit Vlaanderen een thema-audit geldmiddelen uit in het lokaal bestuur. Uit deze audit kwamen een aantal aanbevelingen naar voren die we via dit actieplan willen opvolgen en rapporteren.

Acties

6.4.2. We hanteren een kader voor organisatiebeheersing

Terug naar navigatie - 6.4.2. We hanteren een kader voor organisatiebeheersing

We rapporteren via het meerjarenplan over de uitvoering van alle acties en actieplannen die voortkomen uit, of een link hebben met de resultaten van de zelfevaluatie organisatiebeheersing.

Acties

6.4.3. We verbeteren ons informatie- en procesbeheer

Terug naar navigatie - 6.4.3. We verbeteren ons informatie- en procesbeheer

We werken aan procesmanagement en kennisbeheer en documenteren onze ondersteunende kernprocessen op een adequate en toegankelijke manier.

Acties